. . .  EN . . .                                                                        . . . EN . . . 

                               . . . YN . . .                                                                        . . . EN . . .


       Op de folgjende siden kinne jo nammen fan strjitten, wetters, buorskippen en stegen fine, mei in útlis derby oer wêrom’t strjitten hjitte sa as se hjitte. Der binne in hiel soad minsken dy't ynhâldlik net witte wêr't se wenje, om’t se net witte wêr't de strjitnamme weikomt. Nim bygelyks de Sake Visser strjitte. Wa wie en wat die Sake Visser? It sil grif in wichtich man west hawwe. Mar wa’t Sake Visser wie en wat er die, witte mar in hantsjefol minsken. Wol, Sake Visser wie in ferneamd en betûft hynsteman. En wa wiene G.S. Ruiter, Folkert Kuipers en Dokter Idzerda? Mar ek nammen dy’t net ferwize nei in peroan, lykas Kleef, Hopmanshof, Kleasterwei, Seine, Rolpeal, Rakswâl, Bûterwâl binne nijsgjirrich. Koartom, wolle jo witte wêr't jo wenje? Jo kinne it lêze yn it ferhaal oer de betreffende strjitte!

       Op de volgende pagina's  kunt U namen van straten, waters, buurtschappen en stegen vinden, met een uitleg erbij over waarom de straten heten zo als ze heten. Er zijn heel veel mensen die inhoudelijk niet weten waar ze wonen omdat ze niet weten waar de straatnaam vandaan komt. Neem bv. De Sake Visser strjitte. Wie was en wat deed Sake Visser? Het zal zeker in belangrijk persoon geweest zijn. Maar wie Sake Visser was en wat hij deed, weten maar weinig mensen. Welnu, Sake Visser was een vermaard en kundig paardenman. En wie waren G.S. Ruiter, Folkert Kuipers en Dokter Idzerda? Maar ook namen die niet verwijzen naar personen, zoals als Kleef, Hopmanshof, Kleasterwei, Seine, Rolpeal, Rakswâl, Bûterwâl zijn interessant. Kortom, wilt u weten waar u woont? U kunt het lezen in het verhaal over de betreffende straat!Under: Alle strjit-, wetter-, stege-, en buorskipnammen fan Akkrum en Nes yn alfabetyske folchoarder.

Onder; Alle straat-, water-, steeg- en buurtschapnamen van Akkrum en Nes in alfabetische volgorde.

A.

B.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in sub-side, online setten wurde. As jo dan de strjitnamme oanklikke, komme jo fuort op dy side.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een sub-map, online worden gezet. Als u dan de straatnaam aanklikt, komt u direkt in die map.