Mei dat de nije wenwyk Boarnstee (Nes) yn 1994 oanlein wie, moasten de strjitten ek nammen hawwe. Foarhinne bestie dit gebied allegearre út lân, fandêr nammen dy't te krijen hawwe mei lân en de bewurking dêrfan. It lân moast bewarre wurde yn de nammen fan de strjitten. Bg. De seine, de harhammer, strikel, ensfh. Mar, wat wie en is in seine freegje jo je ôf?  Wol, in seine is in stik ark dat brûkt waard, by it rispjen fan gêrs. It gêrs waard mei de flymskerpe seine krekt boppe de grûn ôfsnien. Meast stiene der mearder hannekemaaiers njonken elkoar. De hannekemaaiers wiene seisoen wurkers út Dútslân. (Sjoch hjir njonken rjochts).

     Met de bouw van de nieuwe woonwijk Boarnstee (Nes) in 1994, moesten de straten ook namen hebben. Voorheen bestond dit gebied uit land, vandaar namen die te maken hebben met land en de bewerking ervan. Het land moest worden bewaard in de namen van de straat. Bv. De seine, de harhammer, strikel, enz. Wat was en wat is een seine (zeis) vraagt U zich af? Wel, een zeis is een stuk gereedschap dat wordt gebruikt bij het oogsten van gras. Dit werd met vlijmscherpe zeis, net boven de grond afgesneden. Meestal stonden er meerdere Hannekemaaiers naast elkaar. De hannekemaaiers waren Duitse seizoenarbeiders. (Zie hiernaast rechts).


Boppe; Dizze seine hinget oan in gevel oan de Seine 33 op Nes.

Boven; Deze zeis hangt aan de gevel aan de Seine 33 op Nes. 


  Boppe; Foto fanôf de wettertoer Nes, rjochting wat no 'Boarnstee' is. 1991.

  Boven; Foto vanaf de watertoren Nes, richting dat nu 'Boarnstee' is. 1991.

  Boppe-boven: De Seine nog onbebouwd, Foto © Durk Bakker juli 1997. 

  Boppe-boven: De Seine nog onbebouwd, Foto © Durk Bakker oktober 1998.


  Boppe-boven: De Seine in zicht, Foto © Durk Bakker oktober 1998.


Boppe/boven; De Seine (Nes) 2019.

  Boppe-boven; Winter aan de Seine op 13 februari 2021.


   Boppe-boven: De Seine in mei 2021.


      Boppe-boven: De prijsvraag hoe de naam van de nieuwe woonwijk van Akkrum-Oost zou heten is gewonnen door Murk en Tineke van der Schaaf- Oosterhoff. De naam wordt Boarnsté