Ha jo genietsje kint fan dizze webside?


     Noch lang net alles stiet op dizze webside. Wy wurkje der hurd oan om alle ynformaasje sa folslein mooglik te krijen. Yn ‘e tuskentiid kinne jo dêr sels ek oan meiwurkje troch in eigen bydrage te skriuwen oer âld Akkrum of Nes.

Oft it no oer jo skoalle, jo sport, jo wurk yn Akkrum-Nes giet, of oer jo eigen strjitte, it makket neat út. Jo meie sels witte wêr't jo oer skriuwe wolle.

Wolle jo in bydrage leverje, of hawwe jo noch tips of moaie ideeën foar dizze webside?

Folje dan ûndersteand formulier yn en stjoer it op. Dan nim ik sa gau as mooglik kontakt mei jo op.

     Nog lang niet alles staat op deze website. We werken er hard aan om alle informatie zo volledig mogelijk te krijgen. In de tussentijd kunt u daar zelf ook aan meewerken door een eigen bijdrage te schrijven over oud Akkrum of Nes.

Of het nu over uw school, uw sport, uw werk in Akkrum-Nes gaat, of over uw eigen straat, het maakt niets uit. U mag zelf weten waarover u wilt schrijven.

Wilt u een bijdrage leveren, of heeft u nog tips of mooie ideeën voor deze website?

Vul dan onderstaand formulier in en stuur het op. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.