"Prikboerd" .   "Prikbord"."Hûndert jier rûnom Sechtjin huzen".

Der binne noch inkele (15 stiks op 20-5-2020) boekjes fan boppesteande titel te keap.

In moai boekje mei in soad foto's.

Foar it luttele bedrach fan €.12,50. kinne jo se noch helje by:

De Fam. Hijma,
Sitadel 29,
8491 BA Akkrum,
0566-652558.

 Naam *
Hans Langedijk

E-mailadres *
hanswimke@hotmail.com

Bericht *
Ik ben op zoek naar het speldje van v.v. Akkrum.  Wie wil het verkopen?De earste oprop is binnen: en wol fan Anne Nijdam fan de Lange Miente.

Te koop gevraagd het boek:

"De geschiedenis van de Feansterdyk".

Geschreven door Jelle Roorda.

Reagearje kin fia dizze site, dan jouwe wy it wol troch oan Anne Nijdam. (Alfest tige Tank).

(Ynstjoerd op 1maaje 2019).Op dizze side kin jo in boadskip efterlitte oan Akkrum relatearre artikels as  bg; 

Ik sykje it boekje; "Akkrum yn âlde ansichten".

'Wa wyt, wa wer wenne hat'?

Of bg. ik sykje reklamepennen fan Akkrumer/Nesker ûndernimmers.

Of; Ik ha by Henk Wind yn e klasse sitten yn 1959. Hy wenne doe oan't Leechein. Wa wyt wer 't  Henk Wind bleaun is en no wennet?

As it mar AKKRUM/NES relatearre is.

Folje dan njonkensteand formulier rjochtsboppe yn en klik op 'Verzenden'.

Op deze site kunt u een boodschap achterlaten aan Akkrum relateerde artikelen als  bv; 

Ik zoek het boekje; "Akkrum yn âlde ansichten".

'Wie weet, wie waar heeft gewoond?

Of bv. ik zoek reklame pennen van Akkrumer/Nesser ondernemers.

Of; Ik heb bij Henk Wind in de klas gezeten 1959. Hij woonde toen aan het Leechein. Wie weet waar Henk Wind gebleven is en nu woond?

Als het maar AKKRUM/NES gerelateerd is.

Vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.