"Boarnswâl".

 

Yn in kwotaasje út 1688 oer it slatten fan de Trigreppel fynt Bakker inkelde kearen in oanwizing: "wegens zijn huys aan de Boornswal". Ek by reparaasjes oan de Wide Steech en de Smelle Brêge komt hy de Boornswal wer tsjin. Yn 1955 is de Boarnswâl yn twaen gien; it stik westlik fan de Smelle Brêge krige de namme fan Bûterwâl. De strjitte eastlik fan de brêge bleau Boarnswâl. De steechjes, dy't eartiids op de Boarnswâl útrûnen, binne mei de sanearring fan it doarp meast opromme. Der koe fan de Smelle Brêge nei it Brêgegat in nije dyk oanlein wurde, dy't yn 1955 de namme "Boarnswâl" krige. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

"Boarnswâl".

 

In een quotatie uit 1688 over het uitdiepen van de Trigreppel vindt Bakker enkele keren een aanwijzing: "wegens zijn huys aan de Boornswal". Ook bij reparaties aan de Wide Steech en de Smelle Brêge komt hij de Boornswal weer tegen. In 1955 is de Boarnswâl in tweeën verdeeld; het westelijke deel van de Smelle Brêge kreeg de naam van Bûterwâl. De straat oostelijk van de brug bleef Boarnswâl. De steegjes, die eertijds op de Boarnswâl uitliepen, zijn met de sanering van het dorp meest opgeruimd. Er kon van de Smelle Brêge naar het Brêgegat een nieuwe weg worden aangelegd, die in 1955 de naam "Boarnswâl" kreeg. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Boppe: In prachtige ansichtkaart fan de âlde Boarnswâl fan om 1900 hinne.

Boven: Een prachtige ansichtkaart van de oude Boarnswâl van ca. 1900.


Boppe: De Boarnswâl fan om 1958 hinne.                      Boven: De Boarnswâl van ca. 1958.

Boppe: Boarnswâl om 1945 hinne.                         Boven: Boarnswâl van ca. 1945.


Boppe/boven: Johannes Rijpkema, Gooitzen Bisma en Jelle Hempenius op de Boarn bij de Boarnswâl. (Foto: © Gooitzen Bosma).

Boppe: Boarnswâl om 1960 hinne.

Boven; Boarnswâl ca. 1960.Fer)boutekeningen fan wenten Boarswâl. 

(Ver)bouwtekeningen van woningen Boarswâl.

Links: In (fer) bou- tekening út 1935 fan de winkel der't letter Johannes Bosma in Spar winkel yn hie.

Boven: Een (Ver) bouw)tekening uit 1935 fan de winkel (Boarnswâl 1), waar later Johannes Bosma de Spar winkel had.

Boppe: (Fer)bouwtekeningen Boarnswâl 2 yn 1916.     Boven: Ver)bouwtekening Boarnswâl 2 in 1916.

Boppe: (Fer)bouwtekeningen Boarnswâl 2 yn 1960.     Boven: Ver)bouwtekening Boarnswâl 2 in 1960.

Boppe: (Fer)bouwtekeningen Boarnswâl 3 yn 1937.     Boven: Ver)bouwtekening Boarnswâl 3 in 1977.

Boppe: (Fer)bouwtekeningen Boarnswâl 4 yn 1967.     Boven: Ver)bouwtekening Boarnswâl 4 in 1967.

Boppe: (Fer)bouwtekeningen Boarnswâl 5 yn 1956.     Boven: Ver)bouwtekening Boarnswâl 5 in 1956.