Coopersburg (1901)

 

    

     Oan dizze side wurdt noch wurke. As der minsken binne dy't hjir mei helpe wolle, hear ik it graach.

 

folje derfoar njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'

     Aan deze site wordt noch gewerkt. Als er mensen zijn die hier mee willen helpen, hoor ik het graag.

 

Vul daarvoor neventstaand formulier in en klik op 'Verzenden'


De trots fan Akkrum.

     Coopersburg is de trots fan Akkrum. Stifte troch in âld Akkrumer dy't emigrearre wie nei it beloofde lân Amearika en syn heitelân net ferhjitten wie. Hy liet yn syn berteplak Akkrum in hûs foar âlde behoeftige ynwenners bouwe oan de Ljouwerterdyk.

 

     Op dizze side wurde feiten ferteld oer Folkert Harmens Kuipers en Coopersburg. Foar de hiele (oangrypende) skiednis fan Folkert Kuipers (yn Amerika Frank Cooper) en Coopersburg kinne jo  it boek "Alle minsken binn' myn broerren", oer 100 jier Coopersburg, lêze (2001). It boek is noch te keap.

     

    Op deze site worden feiten ferteld over Folkert Harmens Kuipers en Coopersburg. Voor de hele (aangrijpende) geschiedenis van Folkert Kuipers (in Amerika Frank Cooper) en Coopersburg kunt u het boek "Alle minsken binn' myn broerren", over 100 jier Coopersburg, lezen (2001). Het boek is nog te koop.  


Boppe/boven: © Akkrum.net

Boppesteand in foto fan de bou fan Coopersburg yn 1900.

(Mei tank oan famylje Cuperus út Grou.)

Bovenstaand een foto van de bouw van Coopersburg in 1900.

(Met dank aan de familie Cuperus uit Grou.)

Coopersburg op de dei fan de iepening yn 1901. De Nederlânske en Amearikaanske flagge yn top.

Coopersburg op de dag van de opening in 1901. De Nederlandse en Amerikaanse vlag in top.

De earste bewenners fan Coopersburg yn 1901.

De eerste bewoners van Coopersburg in 1901.

     Boppe: Dizze winkel "The Big store" oan Sixt Avenue yn New York is iepene yn 1896. It skildery hat Folkert meitsje litten foar syn Heit yn Akkrum en hinget no noch (restoarearre) yn de regintenkeamer.

     Boven: Deze winkel "The Big store aan Sixt Avenue in New York is geopend in 1896. Folkert heeft het schilderij voor zijn vader in Akkrum laten makenen hangtnu nog (gerestaureerd) in de regentenkamer.

 

Fan Coopersburg binn' troch de jierren in soad kaarten en foto's makke.

Van Coopersburg zijn door de jaren veel kaarten en foto's gemaakt.