'Gemeentehuis'.

     It Gemeentehûs yn Akkrum is as stations restoaraasje boud en letter wie it wenhûs fan de famylje van Woerden. Noch wer letter yn 'e 30er jierren hat de famylje van Woerden it oan de gemeente oanbean om as gemeentehûs te brûken. Boppesteande ansichtkaart is fan om 1900 hinne.

 

     Het gemeentehuis in Akkrum is als stationsrestauratie geboud , later werd het een woonhuis van de familie van Woerden. Daarna in de 30er jaren heeft de familie het huis aan de gemeente aangeboden als gemeentehuis. Bovenstaande foto is van ongeveer 1900.


Sjoch foar mear gemeenthûs ûnder de strjitte 'Galemaleane'.

 Kijk voor meer gemeentehuis onder de straat 'Galemaleane'.