De Griene Eker is in optochte namme fan de nammejouwingskommisje foar de strjitte dy't foar it tsjerkhou oer parallel oan de Boarnsterdyk rint. Hjir kamen, mei dy fan de Túntsjes yn 1917, de earste huzen oan de Boarnsterdyk tusken it Bûterfabryk en Nes. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

      De Griene Eker is een naam die bedacht is door de naamgevingskommissie voor de straat die tegenover de begraafplaats parallel aan de Boarnsterdyk loopt. Hier kwamen, samen met die van de Túntsjes, yn 1917 de eerste huizen aan de Boarnsterdyk tussen de Zuivelfabriek en Nes. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Foto boven ca. 1930-1935.

Foto boven ca. 1940-1945.

      Boppe rjochts: Dizze foto hat Thom de Vos yn 1968 makke fan de pleats dy't stie op 'e splitsing fan  Melkerspaed/ Griene Eker is. De pleats fan Sjouke en Hinke Dijkstra. No wenje Eelke en Geeske Schaap dêr. Links stiet de pleats noch yn folle gloarje.

      Boven rechts: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stie op de splitsing van Melkerspaed/ Griene Eker is. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar. Links staat de boerderij nog in volle glorie.


Foto boppe ca.1945-50 wêze.       Boppe: Wytze en Coba Wiersma wennen oan de Griene Eker. Rjochts Wytze op'e Griene Eker. 1980.

 Boven: Wytze en Coba Wiersma woonden aan de Griene Eker. Rechts Wytze op de Griene Eker. 1980.


  Boppe: Twa berjochten yn de Ljouwerter krante fan 1960 en 1962.

  Boven: Twee berichten in de Leeuwarder Courant van 1960 en 1962.


 Boppe: Foto om 1965-'70 hinne.             Boven: Foto van ongeveer 1965-'70.  Foto boven 2004.


     Om in byld te krijen fan wat ea de bewenners fan strjitten yn Akkrum wiene, wolle wy fan Akkrum Ald & Nij graach witte wa’t wêr wenne ha, om sa in bestân op te bouwen fan alle bewenners fan de strjitten. Dus ek fan de Griene Eker. Dêrfoar kinne jo boppesteand bestân downloade en ynfolje foar safier oft jo dat witte. As jo klear binne, kinne jo dat formulier weromstjoere nei: piervanderheide@gmail.com Alfêst tige tank!

     Om een beeld te krijgen van wat ooit de bewoners van straten in Akkrum waren, willen wij van Akkrum Ald & Nij, graag weten wie waar heeft gewoond, om zo een bestand op te bouwen van alle bewoners van de straten. Dus ook van de Griene Eker. Daarvoor kunt u bovenstaand bestand downloaden en invullen zover u dat nog weet. Wanneer u klaar bent, kunt u dat formulier terugsturen naar: piervanderheide@gmail.com Alvast bedankt.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.(Fer)boutekeningen,

(Ver)bouwtekingen.


Boppe-boven: Griene Eker 1, 1928.  Woonhuis voor T. Everarts.

  Boppe-boven: Griene Eker 2, 1917.

  Boppe-boven, links: Griene Eker 3, 1927. Woonhuis voor Terpstra,

  Boppe-boven: rechts: Griene Eker 4. Woonhuis voor Schoppen.