Boppe: In moaie ansichtkaart fan it Eastelik part fan de Kanadeeske strjitte om 1913 hinne.

     Boven: Een mooie ansichtkaart van het oostelijke deel van de Kanadeeske strjitte uit ca.1913.


Kanadeeske strjitte

       De Kanadeeskestrjitte is wynlik in stikje fan de Slachte fan De Kleef ôf, oant de spoar-oergong. De strjitte is ûntstien nei de oanlis fan it spoar yn 1868. Akkrum wreide him út nei it easten. By âlds stie by de Kleef in draaihikke, dy't it doarp ôfsleat fan wat doe in modderdyk wie. Yn 1838 waard de hikke opromme en de dyk ferhurde. Nei 1870 komme by de Boarn del huzen oan de dyk en sa kin der fan in streekdoarp praat wurde, dat him wat mear nei 't easten ta ûntjout. Yn 1945 waarden de Kanadezen, ús befrijers, yn Akkrum ynkertierd en as blyk fan tank krige de strjitte de namme fan "Princess Louise Fuselierstraat" mar de lju makken der foar it gemak al gau (de ôf-koarting) P.L.F. -strjitte fan. Yn 1955 hat de nammejouwings kommisje der gelokkich in hânsumer namme foar betocht: De Kanadeeskestrjitte. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 De Kanadeeskestrjitte is in stukje van de Slachte vanaf De Kleef tot aan de spoorwegovergang. De straat is ontstaan na de aaneg van it spoor in 1868. Akkrum breide zich uit naar het oosten. Van ouds stond bij de Kleef een draaihek, die het dorp afsloot van wat toen een modderweg was. In 1838 werd het hek opgeruimd en de weg verhard. Na 1870 komen bij de Boarn langs huizen aan de weg en zo kan er van een streekdorp gesproken worden, dat zich wat meer naar het oosten toe worden uitgebreid. In 1945 werden de Kanadezen, onze bevrijders, in Akkrum ingekwartierd en als blijk van dank kreeg de straat de naam van "Princess Louise Fuselierstraat"  maar de bevolking maakten  er voor het gemak al snel P.L.F. -strjitte van. In 1955 heeft de naamgevings kommissie er gelukkig een gemakkelijker naam voor bedacht: De Kanadees-kestrjitte. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Onderstaand een serie ansichtkaarten/foto's van de Kanadeeskestrjitte door de jaren.

       Boppe: In situaasje dy't net bekend is by in soad Akkrumers. De plears (links) moast wike foar it ferkeer en de strjitte dy't ûntstie, waard letter Tsjerkebreed. (De foto sil fan om 1952 hinne wêze). Rjochts it postkantoor.

       Boven: Een siuatie die niet bekend is bij veel Akkrumers. De boerderij (links) moest wijken voor het verkeer en de straat die ontstond, werd later Tsjerkebreed. (De foto zal van ca. 1952 zijn). Rechts het postkantoor.


Boppe: Twa foto fan hast deselde situaasje fan de súdkant fan de Kanadeeske strjitte. (Foto's 1915).

Boven: Twee foto van bijna dezelfe situatie van de zuidkant van de Kanadeeske strjitte. (Foto's 1915).

Linksboppe: By de "tee-túntsjes".                                   Rjochtsboppe: De winkel fan "Tink-om-'e-tiid".

Linksboven: Biju de "tee-túntsjes".                                 Rechtsboven: De winkel van "Tink-om-'e-tiid".

Boppe/boven: Ansichtkaart ca. 1930.

Boppe: De brêchjes oan de Kanadeeskestrjitte, ha har tiid hast úttsjinne (Foto: 1953).

Boven: De bruggetjes aan de Kanadeeskestrjitte, hebben hun tijd bijna uitgediend. (Foto: 1953).


Boppe/boven: Ansichtkart  ca. 1935.                                Boppe/boven: Ansichtkaart  ca. 1935.  


Boppe/boven: Ansichtkaart ca.1939.                               Boppe/boven: Ansichtkaart ca.1955.


Boppe/boven, links: In prachige ansichtkaart van ca.1900. Midden achter het postkantoor.

Boppe/boven, links: Een iets jongere ansicht van ca. 1910. Links het postkantoor.

       Boppe: In âlde ansichtkaart fan de Kanadeeskestrjitte fan om 1908 hinne. Rjochts op 'e foto is dúdlik de útrinner fan de Trigreppel te sjen.

       Boven: Een oude ansichtkaart van de Kanadeeskestrjitte van ca.1908. Rechts op de foto is duidelijk de uitloper van de Trigreppel te zien.


       Boppe: Twa ansichtkaarten fan it selde plak. Nommen út de tún fan de famylje van Woerden wei. (Foto's fan om 1915 hinne).

       Boppe: Twee ansichtkaarten van de zelfde situatie. Genomen vanuit de tuin van de familie van Woerden. (Foto's ca. 1915).

Boppe: Twa situaasjes fan de Kanadeeskestrjitte fan de noardkant fan om 1902 hinne.

Boven: Twee situaties van de Kanadeeskestrjitte van de noordkant van ca. 1902.


      Boppe en ûnder: It pân fan W. Kuipers, letter Bron en tsjintwurch Oosterhoff. De earste stien fan dit pân waard lein troch W. Kuipers yn 1913.

      Boven en onder: Het pand van W. Kuipers, later Bron en tsjintwurch Oosterhoff. De eerste steen van dit pand werd gelegd door W. Kuipers in 1913.

      Boppe: De (troch froast?) skeinde earste stien fan it pân fan de Kanadeeskestrjitte nr. 31. (W. Kuipers, R. Bron en later C. Oosterhoff).1913.

      Boven: De (door vorst?) gehavende eerste steen van het pand van de Kanadeeskestrjitte nr. 31. (W. Kuipers, R. Bron en C. Oosterhoff).1913.

Boppe/boven: Links de (ver)bouwtekening van Kanadeeskestrjitte 31 uit 1918. Rechts uit 1929.

Boppe/boven: Links de (ver)bouwtekening van Kanadeeskestrjitte 31 uit 1946. Rechts uit 1962.


       Boppe, links; It eardere hus fan de famylje van Woerden. Hjoed-de-dei sitte Douwe en Grietsje van der Meulen in dit pân. (Foto: om 1970 hinne).               Boppe: rjochts de (fer)boutekening fan 1918).

       Boven,links; Het eerdere huis van de familie van Woerden. Vandaagdedag wonen Douwe en Grietsje van der Meulen in dit pand. (Foto: ca. 1970).     Boven: rechts de (ver)bouwtekening van 1918).


Boppe: De spoarhúskes der't ûo. ek Bosch wenne (midden).                                                                       Boven: De spoorhuisjes, waar oa. ook Bosch woonde (midden).


Boppe: It Waaggebou oan de Kanadeeskestrjitte, mei rjochts it ynterieur.

Boven: Het Waaggebouw aan de Kanadeeskestrjitte, met rechts het interieur.

 

     Bovenstaande krantberichten betrffende Waaggebouw © met dank aan Harmen van der Meer.

Foar mear Waach-gebou sjoch submap

Voor meer Waag-gebouw zie submap.


     Ondersteand in searje foto's dy't makke binne yn'e jierrren "70. (Foto's © Rudy de Vries).

     Onderstaand een serie foto's die zijn gemaakt in de jaren "70. (Foto's © Rudy de Vries).


Boppe/boven: Een zeer oude foto fan de Kanadeeskestrjitte uit ca.1900.


Boppe/boven: Kanadeeskestrjitte 17 met een (ver) bouwtekening uit 1925.