Op de Schotanuskaart fan 1693 is by de Galamastins oanjûn: "Jr. Huygins vulgo de Hopmans". De Jonker wie troud mei Wyts fan Galama. Beide lizze yn de Akkrumer tsjerke begroeven. It hjoeddeiske fjouwerkant om de muzyktinte hinne oan de Lange Miente hat fan de Nammejouwingskommisje de namme It Hopmanshôf krigen omdat it deun by it plak fan de stins leit. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

     Op de Schotanuskaart van 1693 is bij de Galamastins aangegeven "Jr. Huygins vulgo de Hopmans". De Jonker was getrouwd met Wyts van Galama. Beide liggen in de Akkrumer kerk begraven. Het hedendaagse vierkant om de muziektent heen aan de Lange Miente heeft van de Naamgevingscommissie het Hopmanshôf gekregen, omdat het dicht bij de plek van de stins ligt. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


     Boppe: It Hopmanshôf is ien fan de koartste strjitten fan Akkrum. Gjin wûnder dat der net in hiel soad matriaal fan ia. Ha jo toch noch wat, dat hjir net misstean soe?? Wy soene it hjir ek graach sjen litte wolle. Folje derfoar njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

     Boven: Het Hopmanshôf is een van de kortste straten van Akkrum. Geen wonder dat er niet veel matriaal van is. Heeft u toch nog iets dat hier niet zou misstaan? Wij zouden het hier ook graag willen laten zien. Vul daarvoor nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.      Boppe-boven: De schapen lopen op de plek waar later kleuterschool 'It Beukerhof' en weer later het Multi Functioneel Centrum It Mienskar was.


Kleuterschool 'It Beukerhof'.

  Boppe-boven: De bouw van de Kleuterschool it 'Beukerhof' in oktober 1966.  

  Boppe-boven: Het eindresultaat mag er zijn. (Friese Koerier 6 en 9-1-1967).


  Boppe-boven: Een artikel over "Fammenwurk" in de FNV magazine. Mei 1993.


     Boppe-boven: Het boekje is vervaardigd ter gelegenheid van de officiele opening van het Multifunctionele Centrum te Akkrum en is het gebouw omgedoopt in 'It Mienskar. November 1995.


   Boppe-boven; 'Ravottuh' (Foto Heerenveense Courant 2018).

   Boppe-boven: 'Ravottuh', De speelplaats voor kinderen. (Foto's' mei 2021).


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.