earder de Radiostraat 

    Yn 1933 waard disse strjitte oanlein en krige syn namme nei de man fan de radiodistribúsje, dy't hjir wenne. It waard letter sels de offisjele namme, oant de Nammejouwuingskommisje der yn 1955 fan oardiel is, dat neist de Lange Miente ek in Koarte Miente rjocht fan bestean hie. Boppedat wie de radiodistribúsje al opdûkt. Men hat by de namme "Miente", skriuwd de kommisje, tocht oan: "de totalyteit fan de stimdragende pleatsen njonken de Grytman it folk". (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     In 1933 werd deze straat  aangelegd en kreeg zijn naam naar de man van de radiodistributie, die hier woonde. Het werd later zelfs de officiele naam, tot de Naamgevingskommissie  er in 1955 van oordeel is, dat naast de Lange Miente ook een Koarte Miente recht van bestaan had. Bovendien was de radioistributie al voorbij. Men heeft bij de naam "Miente", schrijft de kommissie gedacht aan: "de totaliteit van de stemdragende boerderijen in de middeleeuwen naast de Grytman het volk". (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.     Boppe-boven: Jeugd in de winter van 1946 in de Radiostraat, later Koarte Miente.

     Oud bewoner Arjen van Kalsbeek schrijft: Jeugd in de Radiostraat, mijn familie oa: mijn vader met schep en bril. Mijn vader was Dirk van Kalsbeek. Hij woonde als kind aan Radiostraat nummer 20. 
     Helemaal links mijn oom Piet van Kalsbeek, rechts achterin mijn oma de weduwe C. van Kalsbeek- Nieuwpoort.


Radiodistributie

 Boppe-boven: Hepkema's Courant 1928-3-9.

Boppe-boven: Hepkema's Courant 1928-3-20.       Boppe-boven: © Hepkema's Courant van 22-8-1930.              Boppe-boven; Een vrachtauto van Noppert beton bv. kantelde in 19 . .  in de tuin van een woning aan de Koarte Miente.

     Boppe-boven: Straatvolleybal toernooi winnaars in de jeugd categorie met: 1. Geert de Wrede, 2. Marieke de Vos, 3. Wim Ype Kuipers, 4. Thijs Jan Klompmaker en 5. Frank Ebink. (Foto Om 80-er jierren hinne).


OPROP-OPROEP

     Om in byld te krijen fan wat ea de bewenners fan strjitten yn Akkrum wiene, wolle wy fan Akkrum Ald & Nij graach witte wa’t wêr wenne ha, om sa in bestân op te bouwen fan alle bewenners fan de strjitten. Dus ek fan de Mounedyk. Dêrfoar kinne jo ûndersteand bestân downloade en ynfolje foar safier oft jo dat witte. As jo klear binne, kinne jo dat formulier weromstjoere nei: piervanderheide@gmail.com Alfêst tige tank!

      Om een beeld te krijgen van wat ooit de bewoners van straten in Akkrum waren, willen wij van Akkrum Ald & Nij, graag weten wie waar heeft gewoond, om zo een bestand op te bouwen van alle bewoners van de straten. Dus ook van de Mounedyk. Daarvoor kunt u onderstaand bestand downloaden en invullen zover u dat nog weet. Wanneer u klaar bent, kunt u dat formulier terugsturen naar: piervanderheide@gmail.com Alvast bedankt.

 

Wa Hat Hjir Wenne Jpg 1
Afbeelding – 204,5 KB 118 downloads

(Ver)bouw tekeningen.

   Boppe-boven: 2 x Koarte Miente 1, 1935. 

   Boppe-boven: 2 x Koarte Miente 1, 1930 en 1970. 

    Boppe-boven: Koarte Miente 3 (l)  en 4 (r) , 1935 en 1933.

  Boppe-boven: Koarte Miente 6 (l) en 7 (r) , 1933 en 1935. 

   Boppe-boven: Koarte Miente 8 (l) en 10 (r) , 1935 en 1936.

   Boppe-boven: Koarte Miente 11, 1936. 

   Boppe-boven: 2 x Koarte Miente 12, 1935 en 2001. 

  Boppe-boven: 2 x Koarte Miente 15, 1938. 

   Boppe-boven: 2 x Koarte Miente 16 (l) en 20 (r) , 1935 en 2006. 


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan boppesteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan bovenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'. Klik hier om een tekst te typen.