'PLOEGEN en GROEPEN'

De Bûthúsploech

It earste bestjoer fan de ferneamde Bûthúsploech. Het eerste bestuur van de vermaarde Bûthúsploech.

Boven © Het Parool 24-4-1948.


     Boven © Leeuwarder Courant  25-1-1958.

Boppe: Alwer de Bûthúsploech mei flnr; Tsjalling Dijkstra, Sjouke de Jong, Hjerre Mink,
Egbert Wedman, Pake Pier Dijkstra, Merten Mulder en Wiebe de Boer.


     Boven © Leeuwarder Courant 6-10-1975.

     Boven © Leeuwarder Courant 1-3-1982.

Boven © Leeuwarder Courant 5-4-1988.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op Verzenden.

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.

 


      Boppe: In hiel âlde foto.  Der sille net folle minsken weze dy't hjir noch ien fan kin. Toch wennen sy  allegearre yn Akkrum, de famylje Wedman.

It binne myn oer-oer pake en beppe (yn it midden), rjochts derfan myn oerbeppe Aagje mei har man Ale Wedman. (Sij wennen op it Leechein tsjinoer de skoalle). Myn beppe Fimke van der Veen-Wedman (achterste rij, fjirde fan links) wenne letter op de Mounedyk, tsjinoer it winkeltje van Hylkje de Boer. As ik my net fersin stiet rjochts achter myn âld omke Age Wedman. Yn syn wurksumme libben wurke hy by it hynstedekstation fan Jan Postma. Rjochts foar sittend is neffens my myn âld omke Sybren. Hij rûn mei de petroaljekarre. (Hy is frij jong ferstoarn yn de fiftiger jieren). It kIn ek weze dat ik Age en Sybren troch elkoar helje op dizze foto. Sybren en Age wiene beide frij feint en wennen yn it hûs fan harren âlders op 't Leechein. Ik tink dat dizze foto makke is rûn 1910-1915. (Foto: © Sietske van der Veen).