'PLOEGEN en GROEPEN'

                    "De ferneamde Bûthúsploech".                   

"De vermaarde Bûthúsploech".

De Bûthúsploech mei flnr; Egbert Wedman, Atze de Vries, Foppe Slotegraaf, Eise Hof,

foaroan Bate Batema, dêrboppe ? en rjochts Wietze Wiersma ?

Alwer de Bûthúsploech mei flnr; Tsjalling Dijkstra, Sjouke de Jong, Hjerre Mink,
Egbert Wedman, Pake Pier Dijkstra, Merten Mulder en Wiebe de Boer?