It Finlân is ien fan de strjitten fan de 'nijbou' yn de Jimmen (de Hemmen). De nije strjitnammen hjirre dogge tinken oan de situaasje, lyk as  dy earst wie: Allegearre greide. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

     Het Finlân is een van de straten van de 'nieuwbouw' in de Jimmen (de Hemmen). De nieuwe straatnamen hier doen denken aan de situaatie zoals het eerst was: Allemaal weiland. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).


 Boppe: It Rabobankgebou is útsetten, mar it giet op dizze foto om de 2 wenten oan it Finlân. (1975) 

 Boven: Het Rabobankgebouw is uitgezet, maar het gaat hier om de 2 woningen aan it Finlân. (1975)


Boppe-boven: Foto van kruising Leppedyk met it Finlân. Het betonijzer ligt klaar voor de woningen aan het Finlân. (Foto: © Cobi Grossoo, 1970).


     Boppe: In fjouwertal foto's fan "It slavenkoar van Verdi", fan de optocht mei fersierde weinen fan it Finlân mei buertbewenner Imre Deli (Finlân 9) as Verdi. Dit ter eare fan it 75 jier bestean fan de Harmonie. (Foto's © Paul Hettinga, 1983). 

     Boven: Een viertal foto's van "Het slavenkoor van Verdi", van de optocht met versierde wagens van it Finlân met buurtgenoot Imre Deli (Finlân 9) als Verdi. Dit ter ere van het 75 jarig bestaan van de Harmonie. (Foto's © Paul Hettinga, 1983). 


    Onder: Foto's © Google Streetview september 2021.

   Boven: Foto's © Google Streetview september 2021.


OPROP-OPROEP


     Om in byld te krijen fan wat ea de bewenners fan strjitten yn Akkrum wiene, wolle wy fan Akkrum Ald & Nij graach witte wa’t wêr wenne ha, om sa in bestân op te bouwen fan alle bewenners fan de strjitten. Dus ek fan it Finlân. Dêrfoar kinne jo njonkensteand bestân downloade en ynfolje foar safier oft jo dat witte. As jo klear binne, kinne jo dat formulier weromstjoere nei: piervanderheide@gmail.com Alfêst tige tank!

     Om een beeld te krijgen van wat ooit de bewoners van straten in Akkrum waren, willen wij van Akkrum Ald & Nij, graag weten wie waar heeft gewoond, om zo een bestand op te bouwen van alle bewoners van de straten. Dus ook van it Finlân. Daarvoor kunt u nevenstaand bestand downloaden en invullen zover u dat nog weet. Wanneer u klaar bent, kunt u dat formulier terugsturen naar: piervanderheide@gmail.com Alvast bedankt.

Wa Hat Hjir Wenne Jpg 1
Afbeelding – 204,5 KB 120 downloads

  Boppe-boven: 2008.

     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.