Kleuterschool/beukerskoalle 

'Krobbehiem'


Wy hawwe NET in soad ynformaasje fan beukerskoalle ''Krobbehiem''. Wy hoopje dat jo ús oan mear foto's en/of ynformaasje helpe kinne!

Wij hebben NIET veel informatie van kleuterschool "Krobbehiem". Wij hopen dat u ons aan meer foto's en/of informatie kunt helpen!

 


      It tal beukers yn Akkrum groeide en it Beukerhof koe net mear bêrn oannimme. Tydlik waard wer fan it Griene Krúsgebou gebrûk makke, mar yn 1977 kaam der útkomst troch de bou fan in twadde iepenbiere beukerskoalle oan de Sake Visserstrjitte, achter Leppehiem. Dy hat de namme "It Krobbehiem" krigen. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

      Het aantal kleuters in Akkrum groeide en it Beukerhof kon niet meer kinderen aannemen. Tijdelijk werd weer van het Groene Kruisgebouw gebruik gemaakt, maar in 1977 kwam er uitkomst door de bouw van een tweede openbare kleuterschool aan de Sake Visserstrjitte, achter Leppehiem. Die heeft de naam "It Krobbehiem" gekregen. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes van Merten Bakker. 1982).

Boppe: De juffen fan beukerskoalle it Krobbehiem: Rimmy Tijsma en Edith Dijkstra.

Boven: De juffen van kleuterschool it Krobbehiem: Rimmy Tysma en Edith Dijkstra.

 

Boppe; LC.9-6-1977. Boven LC.9-6- 1977.                      Boppe; LC. 14-6-1977. Boven LC 14-6-1977.


'Krobbehiem' hat der net lang stien, mar op dizze loftfoto út 1986 stiet hy efter 'Leppehiem'.

     1 Juf Rimmy Tijsma, 2 Friso Elgersma, 3 Windy Koolwijk, 4 Rixt Tulner, 5 Thijs Tichelaar, 6 Stefan Jansen ?, 7 Kerst-Bonne Hylkema, 8 Lisette Schröder, 9 Annet Everaarts, 10 Sjouke Knol, 11 Obby Veenstra, 12 Mark van der Heide, 13 Dennis Krist, 14 Aliet Roodbergen, 15 Claudia Mast, 16 Gerrit de Bruin, 17 Allart Kleefstra, 18 Sybolt Engelsma, 19 Christa Landstra, 20 Grytsje Boonstra. Foto om 1977 hinne.