Trije ûnderdielen yn ien map.

Drie onderdelen in één map.
 Boppe: It wyt omline part is de Brijpot en it blau omline part is de Brijpotsleat.

 Boven: Het wit omlijnde deel is de Brijpot en de blauw omlijnde deel is de Brijpotsleat

   Boppe-boven: Fan Roel Bijlsma.

Ontleend aan: https://www.natura2000.nl/.../gebiede.../012/sneekermeer.pdf In het kaartje in Rood de ingang tot voorheen het sluisje en blauw het slootje naar het poeltje de Brijpot. Het ovaal is ontleend aan GoogleMaps daarop zie je nog de walkanten van de sluis. Coördinaten 53.02518, 5.81240

 

 


Foto ûnder-onder: De Brijpotsleat in 1941

     De Brijpotsleat rint fan de Alde Geeuw ôf nei de Brijpot, dêr't er syn namme wol ûntliend hawwe sil. Yndertiid is yn de Brijpotsleat in slúske lein, om it hege wetter fan de Geeuw en de Poel op te kearen, mar sûnt lang wurdt dat net mear brûkt. Foarhinne hie de Brijpot ek in ferbining mei it Deel troch in brede tochtsleat, mar letter waard dy tichtby de Nije Skou ófdamme, earst mei in strykdaam, letter mei in polderdykje. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

 

     De Brijpotsleat loopt van de Alde Geeuw naar de Brijpot, waar hij zijn naam aan ontleend zal hebben. Indertijd is in de Brijpotsleat een sluis geplaatst, om het hoge water van de Geeuw en de Poel te keren, maar sinds lang wordt dat niet meer gebruikt. voorheen had de Brijpot ook in verbinding met het Deel door een brede tochtsloot, maar later werd die dichtbij de Nije Skou afgedamd, eerst met een strijkdam, later met een polderdijkje. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


BRIJPOTSLÚSKE

 Boppe-boven: Benedenhoofd en Brijpotsleat. Foto's: © Pyt Dillingh.

   Boppe-boven: Hoge en lage sluisdeuren bovenhoofd.  (Foto © Pyt Dillingh).

 Boppe-boven: Brijpotslúske © Kees Middendorp.

  Boppe: Oan doarpsgenoat Pyt Dillingh hat it net lein. Dy hat der alles oan        dien om it âlde slúske te behâlden. Net elkenien wie dy miening                      tadien. (Tekst boppe fan Ir. G. Jan Arendsz, Gouda). 

  Boppe: Aan dorpsgenoot Pyt Dillingh heeft het niet gelegen. Hij heeft er          alles aan gedaan om het sluisje te bewaren. Niet iedereen was die mening    toegedaan. (Tekst boppe fan Ir. G. Jan Arendsz, Gouda).

 Foto: Brijpotslúske om 2000 hinne © Famylje Hoekstra-Zeilstra.                       

 

  Boppe-boven: Brijpotslúske ca. 1980, © Tymen Terpstra.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.