De Rânewei, ynklusyf brêgebou (rjochts).

       De Rânewei hat lang op him wachtsje litten, mar de brêge oer de Polsleat en oan de Ulbe Twijnstrawei hat noch langer op him wachtsje litten. Hiel lang lyn wie der al sprake fan in brêge oer de Polsleat, mar it jild wie der dea-ienfâldich net by gemeente Utingeradiel, en ek it lettere Boarnsterhim hat ferstek gean litten en derom moasten we wachtsje op it Hearrefean. En ja, einliks stie it ljocht op grien foar de brêgebou. Mar dat wie wol in oantal disennia opskood.

Dit om it sintrum fan Akkrum te ûntlêsten fan swier ferkear.

De randweg, inclusief brugbouw (rechts).

       De Rânewei heeft lang op zich laten wachten, maar de brug over de Polsleat en aan de Ulbe Twijnstrawei heeft nog langer moeten wachten. Heel lang geleden in de jaren 50 van de vorige eeuw was er al sprake van een brug over de Polsleat, maar het geld was er dood eenvoudig niet bij gemeente Utingeradeel, en ook de latere gemeente Boarnsterhim heeft verstek laten gaan en daarom moesten we wachten op gemeente Heerenveen. En ja, eindelijk stond het licht op groen voor de brugbouw. Maar dat was inmiddels wel een aantal decennia opgeschoven.

Dit om het centrum van Akkrum te ontlasten van zwaar verkeer.


  Stil protest tegen nieuwe Rânewei.

   Boppe-boven: 3 foto's: Stil protest aan de Ulbe Twijnstrawei tegen de Rânewei. (Mid Frieslander 4 september 2006).


 Werkzaamheden voor het realiseren  van de Rânewei.


   Boppe-boven: Krantenbericht uit Mid Frieslander  © 28 april 2009.


   Boppe-boven  Eerste Contouren van de nieuwe randweg Akkrum zichtbaar.                                               (© Mid Frieslander 2 augustus 2005). 


   Onder: 4 Foto's © 5-3-2016.


   Boppe-boven: 5 foto's van werk in uitvoering  (puinbaan) aan de Rânewei © 16-3-2016.

   Boppe-boven: Foto © my Drone 1-4-2016.

    Boppe-boven: Foto © my Drone 31 maart 2017.

   Boppe-boven: 28 juni 2016.

        Het asfalteren van de Rânewei.            (juni 2016)

            Opening van de Rânewei en Polsleatbrêge                                              © 15 juli 2016.                                                              

    Boppe-boven: 16 juli 2016. (Foto LC. © Margje Andringa.

    Boppe: De Rânewei wurdt op 15 juli 2016 feestelik iepene mei in trekker en huifkar (Abe Hiemstra) en dêr achteroan in hiel soad Akkrumers om sa nei it oare ein fan de Rânewei te rinnen.

    Boven: De Rânewei wordt op 15-juli 2016 feestelijk geopendmei een trekker en huifkar (Abe Hiemstra) met daar achteraan heel veel Akkrumers om zo naar de andere kant van de Rânewei te lopen.


  Boppe-boven: Mid Frieslander © 20 juli 2016.