100 jier Ds. Hasperskoalle, 1919-2019.

  Boppe: It nije jubeleumboek '100 jaar Ds. Hasper School', 1919-2019.  

Boven: Het nieuwe jubileumboek '100 jaar Ds. Hasper School', 1919-2019.


(Foto en tekst, Middelpunt, septimber 2019, foto Pier van der Heide, 100 jier  Ds. Hasper Skoalle).


Feest, 100 jier Ds. HasperSkoalle.

Under: Foto's fan it 100 jierrich jubileum fan de Ds. Hasper Skoalle op 6 septimber, fan 16.00-20.00 oere.

Onder: Foto's van het 100 jarig jubileum van de Ds. Hasper School op 6 september 2019 van 16.00-20.00 uur.


       Boppe: Oanbieden fan it earste boek fan 100 jier DHS oan de famylje de Jong, dy't mei fiif generaasjes op dyselde skoalle sitten ha.                         Foto: boppe links: Heit Tjitte mei Marrit en Jorrick de Jong, Heit Jurjen de Jong mei Arijan en Alina de Jong, schrijver Luuk de Haan, Juf Petra Ouwehand, Pake Arjen de Jong en direktrise Gea van Wieren .

Foto: boppe midden: Petra Ouwehand, pake Arjen de Jong en direktrise Gea van Wieren.

                         

       Boven: Aanbieden van het eerste boek van de 100 jaar DHS aan de familie de Jong, die met vijf generaties op diezelfde school hebben gezeten.

Foto: boppe links: Tjitte met dochter Marrit en zoon Jorrick de Jong, Jurjen de Jong met zoon Arijan en dochter Alina de Jong, schrijver Luuk de Haan, Juf Petra Ouwehand, PakeArjen de Jong en direktrice Gea van Wieren.

Foto: boppe midden: Petra Ouwehand, pake Arjen de Jong en direktrise Gea van Wieren.

 


Boppe: Trije foto's fan it berne feest op skoalle. Boven:                                          Boven: Drie foto's van het kinder feest op school.


Ondersteand foto's fan de feestmiddei op 6 september 2019.