Ferhalen.                    Verhalen.  

Boppe: It ferhaal oer/fan de Spoekmole by Akkrum, troch JanGerben Mulder.                                         Boven: Het verhaal over/van de spookmolen bij Akkrum, door JanGerben Mulder.

 

It spyt my dat d'r noch net mear op stiet, mar der wurdt oan wurke!  Noch efkes geduld graach! Of kom sels mei in moai ferhaal!

Het spijt mij dat er nog niet meer op staat, maar er wordt aan gewerkt!  Nog even geduld graag! Of kom zelf met een mooi verhaal!