In  diel fan de "Trigreppel" waard "Nije Haven" neamd.

       Een  deel van de "Trigreppel" werd "Nije Haven" genoemd.


"De Nije Haven".

     (By in soad minsken net bekend).

     De saneamde Nije Haven leit oan it Heechein (njonken Welgelegen), lykas de Alde Haven út de Trigreppel. Yn de kwotaasje fan 1726 fan de kosten "wegens het repareeren der Stalte met het vloeren van een steenen pad over de Rijdweg tot de Stalte op het West of Hoogend, sijnde de gemeene opslag'' binne dy kosten omslein oer alle bewenners fan it westlike doarpsdiel, dy't dus meibetelje oan it ûnderhâld fan de opslach en de haven. Sûnt minskeheugenis wurdt de haven net mear brûkt en ek de opslach oan it Heechein is ferfallen. Wannear't de feart groeven is, hat Bakker net opdjipje kind, al is út de namme wol op te meitsjen, dat er fan jonger datum is as de Alde Haven. Op de kaart fan Schotanus út 1693 stiet er al oanjûn, mar dan sûnder namme. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).


 "De Nije Haven".

     (Bij veel mensen niet bekend).

     De zogenoemde Nije Haven ligt aan het Heechein (naast Welgelegen), net als de Alde Haven uit de Trigreppel. In de quotatie van 1726 van de kosten "wegens het repareren der Stalte met het vloeren van een steenen pad over de Rijdweg tot de stalte op het West of Hoogend, sijnde de gemeene opslag'' zijn die kosten over alle bewoners van het westelijk dorpsdeel, die dus mee moesten betalen aan het onderhoud van de opslag en de haven. Sinds mensenheugenis wordt de haven niet meer gebruikt en ook de opslag aan het Heechein is vervallen. Wanneer de vaart gegraven is, heeft Bakker niet kunnen vinden, al is uit de naam wel op te maken, dat hij van jonger datum is dan de Alde Haven. Op de kaart fan Schotanus uit 1693 staat hij al aangegeven, maar dan zonder naam. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).

 


     Foto boppe/boven: De "Nije" haven van rond 1975, vanaf de Trigreppelkant.


Foto boppe-boven. © Coby Grossoo.      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.