Dit is ien fan de lêst oanleine strjitten yn it nijbouplan De Hemmen (De Jimmen) en moat sjoen wurde as in hommaazje oan de stifter fan Coopersburg. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

      Foar de minsken dy't net wite wa’t Folkert Kuipers wie. Folkert Kuipers, letter Frank Cooper neamd, wie de stichter fan Coopersburg. Foar mear skiednis oer Folkert Kuipers en Coopersburg sjoch Coopersburg.

 

 

     Dit is een van de laatst aangelegde straten in het nieuwbouwplan De Hemmen (De Jimmen) en moet worden gezien als een hommage aan de stichter van Coopersburg. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

      Voor de mensen die niet weten wie Folkert Kuipers was, Folkert Kuipers, later Frank Cooper genoemd, was de stichter van Coopersburg. Voor meer geschiedenis over Folkert Kuipers en Coopersburg zie Coopersburg.

Under de Folkert Kuipersstrjitte fan earder.

Onder de Folkert Kuipersstrjitte van weleer.

  Boppe: Noch sûnder Folkert Kuipersstrjitte. Foto 1931 (© KLM Aerocarto bv.)

  Boven: Nog zonder Folkert Kuipersstrjitte. Foto 1931 (© KLM Aerocarto bv.)

  Boppe; Mei in part  fan de Folkert Kuipersstrjitte. (Foto:1975 KLM Aerocarto bv.)

  Boven; Met een deel van de Folkert Kuipersstrjitte. (Foto:1975 KLM Aerocarto bv.)

Boppe: In loftoto fan aug. 1980 mei noch mar in part fan de Folkert Kuipersstrjitte.

(Foto 1980, © deltha-phot.)   

Boven: Een luchtfoto van aug. 1980 met nog maar een deel van de Folkert Kuipersstrjitte.

(Foto 1980, © Deltha-phot.)

  Boppe: Mei u.a. de Folkert Kuipersstrjitte yn 2008 fanút de loft. (Foto: © Pier van der Heide).

  Boven: Met o.a. de Folkert Kuipersstrjitte in 2008 vanuit de lucht. (Foto: © Pier van der Heide).


Boppe: Oerdiedige krystferljoching oan de Folkert Kuipersstrjitte by de famylje Piet Koning.

Boven: Overdadige kerstverliching aan de Folkert Kuipersstrjitte bij de familie Piet Koning.


      Boppe: Ien fan de meast opfallende saken oan de Folkert Kuipersstrjitte is/wie wol it 'Spearebrechje', neamd nei Anne Speerstra, dy der alle war oan dien hat om dit brechje hjir te krijen. (Oant 2017).

      Boven: Eén van de meest opvallende zaken aan de Folkert Kuipersstrjitte is/was wel het  'Sperebrechje'. Vernoemd naar Anne Speerstra, die er alles aan gedaan heeft om dit bruggetje hier te krijgen. (Oant 2017).

 

Yn 2016 wurdt dúdlik dat it 'Sperebrechje' net ferfong wurdt.

In 2016 wordt duidelijk dat het 'Sperebrechje' niet vervangen wordt.


boppe-boven: 2008.  


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.