Oer ús: Akkrum Ald & Nij.                   Over ons: Akkrum Ald & Nij.

       De Stifting Akkrum Ald & Nij hâldt him benammen dwaande mei it ferline fan Akkrum en Nes, mar it nije hat ek ús omtinken. It bestjoer bestiet op it heden út Bart Dikkerboom (foarsitter), Appie Kamstra (skriuwer), Douwe van der Meulen (ponghâlder) Pier van der Heide (argyf) en Theo Mast (lid). AA&N hat syn sit yn de regintekeamer fan Coopersburg. AA&N hâldt syn gearkomsten dêr ek. Yn 'e rin fan 'e jierren hat AA&N in respektabele samling foto- en filmmateriaal oer Akkrum en Nes garre. Dêrnjonken sit yn it argyf in grutte mannichte oar materiaal dat mei de skiednis fan ús gebiet te krijen hat. Likegoed wolle wy graach noch mear materiaal. Hawwe jo wat nijsgjirrichs? Dan krije we hiel graach in e-mail op; stiftingakkrumaldennij@gmail.com
Op dat adres kinne jo ek fragen stelle oer de skiednis fan Akkrum en Nes. Of sjoch 'Contact'. (of sjoch hjirnjonken) > > >

Stiet it âlde fan Akkrum en Nes heech yn jo findel en hawwe jo nocht en tiid om yn ús ploegje fan akive stipers mei te wurkjen. Skroom dan net en sykje contact mei ien fan de boppesteande bestoersleden. (Sjoch Contact). Sy steane jo graach te wurd.

       Wolle jo stiper (donateur) fan Akkrum Ald & Nij wurde? GRAACH! Sjoch derfoar op
side 'Contact'.

Folje in bedrach yn fan minimaal €. 8,50 it jier en jo meije ek noch fergees nei us jierlikse iepenbiere jûn komme.

       Stichting Akkrum Ald & Nij houdt zich bezig met de geschiedenis van Akkrum en Nes, maar ook het heden/nieuwe krijgt aandacht bij ons. Het bestuur bestaat momentheel uit Bart Dikkerboom  (voorzitter),  Appie Kamstra (secretaris), Douwe van der Meulen (penningmeester). Pier van der Heide (archief) en Theo Mast (lid). AA&N Heeft zitting in de regentenkamer vam Coopersburg en houd daar ook haar vergaderingen. In de loop van de jaren heeft AA&N een respectabele verzameling foto- en film matriaal van Akkrum en Nes opgespaard. Daarnaast zit ook veel matriaal over de geschiedenis in het archief. Toch vragen wij U, heeft U nog  nieuwschierige dingen in een kast of lade liggen? Bel een van ons of mail op; stiftingakkrumaldennij@gmail.com of klik op 'Contact". Op dat adres kunt U ook vragen  over de geschiedenis van Akkrum en Nes stellen. Of klik op 'Contact'. Staat het oude van Akkrum en Nes  hoog in uw vaandel of heeft u nog tijd om bij ons in de active stipers mee te werken? Schroom dan niet en neem contact met één van bovenstaande bestuurleden. Klik op 'Contact'. Wij staan u graag te woord.

 

       Wilt U Stiper (donateur) van Akkrum Ald & Nij worden? GRAAG! Klik daarvoor op
'Contact'.

Vul een bedrag in van minimaal €. 8,50 per jaar en u mag ook nog gratis naar onze jaarlijkse openbare avond komen.

Hjirboppe kinne jo sjen hoe oft Akkrum Ald & Nij yn elkoar stekt.
Hierboven kunt u zien hoe Akkrum Ald & Nij in elkaar steekt.

       Boppe: de âlde ploech dwaande mei it bestudearjen fan in noch âldere kaart. Flnr:
Siebe van Dam, Jehannes Bakker, Merten Bakker, Jan Calsbeek, Hinne de Haan
(Grou?), Tjitte de Wrede, Nammele Waringa, (Aldeboarn) en Abele Middendorp.

       Boven: de oude ploeg bezig met het bestuderen van een nog oudere kaart. Vlnr: Siebe van Dam, Jehannes Bakker, Merten Bakker, Jan Calsbeek, Hinne de Haan (Grou?), Tjitte de Wrede, Nammele Waringa, (Aldeboarn) en Abele Middendorp.

       Boppe: 27-3-1961 stiet as datum op de foto. Bestjoer fan Akkrum Ald & Nij? Flnr: Siebe van Dam, Dries Jager, Merten Bakker, Jehannes Bakker, Jan Calsbeek, Abele Middendorp en dêrfoar Aldert Hoogeveen. Allegearre oan in slokje mei gebak. Wat de reden fan it feestje wie, is net bekind.

       Boven: 27-3-1961 staat als datum op de foto. Bestuur van Akkrum Ald & Nij. Vlnr:
Siebe van Dam, Dries Jager, Merten Bakker, Jehannes Bakker, Jan Calsbeek, Abele
Middendorp en dêrfoar Aldert Hoogeveen. Allemaal aan een slokje met gebak. Wat de reden van het feestje was, is niet bekend.

Boppe; De folle seal yn Leppehiem tidens ien fan de iepenbiere jûnen fan AA&N. 2017.

Boven; De volle zaal in Leppehiem tijdens één van de openbare avonden van AA&N. 2017.


Hawwe jo in fotowinsk?
fan in Akkrumer aansichtkaart
of âlde foto?
foar de jierdei fan jo man/frou?
In fergrutting meitsje
is altyd mooglik.
Freegje frijbliuwend.

Heeft u een fotowens?
van een Akkrumer ansichtkaart
of oude foto?
voor de verjaardag van uw man/vrouw. Een vergroting maken is altijd mogelijk.
Vraag vrijblijvend.

Jeugdige foto's fan it hjoeddeiske bestjoer fan 'Akkrum Ald & Nij'  2019.

Jeugdige foto's van het hedendaagse bestuur van 'Akkrum Ald & Nij' 2019


De earegalerij fan Akkrum âld en nij.

De eregalerij van Akkrum âld en nij.

Ek mei tank van;        Ook met dank aan;

Minsken dy't in stim yn Akkrum Ald & Nij hân hawwe yn it ferline. De âldsten binne; (safier ik it wyt);

Mensen die een stem in Akkrum Ald & Nij in het verleden hebben gehad zijn, (zover ik het weet):

De bruorren Johannes en Merten Bakker, Abele Middendorp, Siebe van Dam, Aldert Hoogeveen, Jan Calsbeek, (Siebe de Vos ?), Tjitte de Wrede, Henk Beers, Dries Jager, Hendrik Geertsma. Dêrnei komme Gurbe de Vos (B), Pier van der Heide (B), Douwe van der Meulen (B), Taede Huizenga, Jogchum Dijkstra (B), Teake Steensma, Aaltsje Siesling (B), Jaap Hooghiemster, Anne Dijkstra (B), Anne Kooistra (b), Appie Kamstra (B), Bart Dikkerboom (B), Theo Mast (B), Geart de Jong (B), Jan Eijzenga, Meindert Geertsma, Pier Dijkstra, Tamme Velstra, Andries Renema, Hans Elzinga, Freerk Wind.

(Minsken dy't in (B) achter harren namme stean hawwe, sitte yn, of ha hawwe yn 't bestjoer sitten).  Noch in namme ferjitten te neamen? Meld it ús yn in reaksje yn de rjochter kolom, en ferstjoer berjocht.

(Mensen die een (B) achter hun naam hebben staan, zitten in, of hebben in het bestuur gezeten). Nog   een naam vergeten te noemen? Meld het ons in een reactie in de rechter kolom en verstuur bericht.

 


    Akkrum Ald & Nij en harren iepenbiere jûnen . . .              

en oare aktiviteiten.

   Sjoch ek op de hiele rjochter kolom.

 

Akkrum Ald & Nij en haar openbare avonden . . .

en andere activiteiten.

Kijk ook in de rechter kolom.

as bygelyks rûnliedingen, eksposysjes en ûnderhâld fan tún en fivers en ynterieur.

als bv.rondleidingen, exposities en onderhoud aan tuin, vijvers en interieur.

      Boppe: de dei fan de begraafplakken; Mausoleum Coopersburg Akkrum en begraafplak Nes, mei rûnliedster Aaltsje Siesling-de Vos fan Akkrum Ald & Nij (juny 2017).                                                       En ûnder noch in searje fotos fan eksposysjes fan Akkrum Ald & Nij. (Menistetsjerke, Palmsnein).

      Boven: de dag van de begraafplaatsen; Mausoleum Coopersburg Akkrum en begraafplaats Nes, met rondleidster Aaltsje Siesling-de Vos van Akkrum Ald & Nij (juni 2017).                                                 En onder nog een serie foto's van exposities van Akkrum Ald & Nij. (Doopsgezinde kerk, Palmzondag).

Under; Us nestor Jan Calsbeek wurdt keninklik ûnderskieden. (Leppehiem, april 2008).

Onder; Onze nestor Jan Calsbeek wordt Koninklijk Onderscheiden. (Leppehiem, april 2008)

Boppe links: foar de beide tagongspoarten wurdt in fiskroaster oanbrocht, sadat de karpers net mear ûntsnappe kinne (april 2012). Boppe rjochts: it buordsje ‘Verboden te vissen’ wurdt pleatst troch Douwe van der Meulen, Geart de Jong en Tamme Velstra (oktober 2006).

Boven links: voor de beide toegangspoorten wordt een visrooster aangebracht, zodat de karpers niet kunnen ontsnappen (april 2012). Boven rechts: het bordje ‘Verboden te vissen’ wordt geplaatst door Douwe van der Meulen, Geart de Jong en Tamme Velstra (oktober 2006).


Doarpskuier,                   Dorpswandeling.

       In doarpskuiers fan sa'n oardel- oant twa/twa-en-in-heal oere troch Akkrum. Mei of sûnder in kopke kofje mei in soad wittensweardichheden fan it âlde Akkrum. Mei of sûnder kofje skoft,  jo ferteld troch in pear minsken fan Akkrum Ald & Nij. Hy/sy witte in soad fan de skiednis fan âld Akkrum en fertellle dat graach oan jo. Jo gean by in pear promininte gebouwen fan Akkrum lâns en jo hearre in soad moaie âlde Akkrumer nijsgjirrichheden. Sjoch ûndersteande foto's, wer 't jo lâns gean kinne. Wy winskje jo/jimme alfêst in pear nijsgjirrige oerkes en wille ta mei jo doarpskuier.

       Een dorpswandelingen van zo'n anderhalf tot twee/twee-en-een-half uur door Akkrum. Met of zonder koffie pauze, met veel wetenswaardigheden van het oude Akkrum. U verteld door een paar mensen van Akkrum Ald & Nij. Hij/zij weet veel van de geschiedenis van oud Akkrum en vertelllen dat graag aan u. U gaat bij een paar prominente gebouwen fan Akkrum langs en u hoort veel mooie oude Akkrumer nieuwschierigheden. 

Zie onderstaande foto's, waar u langs kan gaan. Wij wensen u/jullie alvast een paar nieuwschierige uurtjes en plezier toe met de dorpswandeling.

 

      Boppe: In searje foto's fan plakken yn Akkrum der't de doarpskuier lâns gean kin, want der binne ferskate rûte's. Ek yn ferskate lingtes. Fan oardeel oant twa-en-in-heal oere.

      Boven: Een serie foto's van plekken in Akkrum, waar de dorpswandeling langs kan gaan, want er zijn verschillende route's. Ook in verschillende lengten. Fan anderhalf tot twee-en-een-half uur.