It westlik diel fan de Boarnswâl besuden de stream hat de namme Bûterwâl krigen om't hjir oant 1852 ta de bûterwaach stien hat. Op dit plak oan it wetter binne yndertiid ek de tsiis- en bûterpakhuzen boud. Benammen tiisdeis en freeds wie it hjir drok, om't op dy dagen de boaten en skippen mei skiep, lammen en biggen op 'e wâl lost waarden, ornearre foar de Akkrumer eksportslachters. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

 

     Het westelijk deel fan de Boarnswâl ten zuiden van de Boarn heeft de naam Bûterwâl gekregen omdat hier tot 1852 de boterwaag heeft gestaan. Op deze plek oan het water zijn indertijd ook de kaas- en boterpakhuizen gebouwd. Met name op dinsdag en vrijdag was het hier druk, omdat op die dagen de boten en schepen met schapen, lammeren en biggen op de wal gelost werden, bestemd voor de Akkrumer exsportslachters. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Boppe: De boerebrêge wurdt  folop brûkt yn 1902.   Boven: De boerenbrug wordt volop gebruikt.


     Boppe; Bûterwâl 7. Yn 'e midden; De wurkpleats fan A. Waterlander. Links de smidderij fan Van der Meulen. (Hy wenne oan de oare kant fan de brêge, op 'e hoeke fan de stege.) Dêr njonken de slachterij fan Hansje? van der Hoek.

     Boven; Bûterwâl 7. In het midden; De werkplaats van A. Waterlander. Links de smederij van Van der Meulen. (Hij woonde aan de andere kant van de brug, op de hoek  van de steeg). Naast  de slachteij van Hansje? van der Hoek.


Boppe: links Boarnswâl en rechts Bûterwâl, 1902.


(Ver)bouwingens tekeningen

Boppe-boven: Plan tot verbouw woning van R. Terpstra aan de Buterwâl 1. (1958)


Boppe-boven: (Ver)bouw van een woning van Timmerbedrijf W. Mast aan de Bûterwâl 4. (1975)


  Boppe-boven: Verbouw woning van dhr. W. Mast aan de Bûterwâl 6. 1962


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.