De Adam Hurdriderstrjitte is ien fan de lêst oanleine strjitten fan it Hemmen- (Jimmen-)plan yn Akkrum Noard. Adam de Boer (Akkrum 1721 - Dearsum 1800) wie in hurdrider dêr't in pear moaie ferhalen oan fêstsitte. Adam is berne op de pleats fan dêr't no (2019), Greijdanus wennet, efter Coopersburg. Sjoch foar mear ûnder: Sport en spel > wintersport. (LETTER).

 

     De Adam Hurdriderstrjitte is een van de laatst aangelegde straten van het Hemmen- (Jimmen-)plan in Akkrum Noord. Adam de Boer (Akkrum 1721 - Dearsum 1800) was een hardrijder waar een paar mooie verhalen aan vastzitten. Adam is geboren in de boerderij waar nu (2019), Greijdanus woont, achter Coopersburg. Zie voor meer onder: Sport en spel > wintersport. (LATER).

 

  Op boppesteande foto links it bertehûs fan Adam Hurdrider en rjochts de Adam Hurdriderstrjitte.

  Op bovenstaande foto links het geboortehuis van Adam Hardrijder en rechts de Adam Hurdriderstrjitte.


   Boppe:It berte plak fan Adam Ruurds de Boer alias Adam Hurtrider yn 1721.

   Boven: De geboorteplaats van Adam Ruurds de Boer alias Adam Hurdrider yn 1721.