Boppe; Foto fan de wettertoer Nes ôf, rjochting wat no 'Boarnstee' is. (Foto:1991).

Boven; Foto vanaf de watertoren Nes, richting dat nu 'Boarnstee' is. (Foto: 1991).


     Meidat de nije wenwyk Boarnstee (Nes) yn 1994 oanlein wie, moasten de strjitten ek nammen hawwe. Foarhinne bestie dit gebiet hielendal út lân, fandêr nammen dy't te krijen hawwe mei lân en de bewurking dêrfan. It lân moast bewarre wurde yn de nammen fan de strjitten. Bg. De Reak, de Harhammer, de Strikel, ensfh. Mar, wat wie en is in Harhammer (haarhamer), freegje jo jo ôf? Wol, in Harhammer is in stik ark dat brûkt waard by it skerp meitsjen fan de seine. Troch de seine op it harspit te lizzen en dan mei de harhammer op de seine te slaan, wurdt dy wer skerp makke. (Op de foto hjirneist (rjochts) de harhammer en it harspit).

     Met de aanleg van de nieuwe woonwijk Boarnstee (Nes) in 1994, moesten de straten ook namen hebben. Voorheen bestond dit gebied uit land, vandaar namen die te maken hebben met land en de bewerking ervan. Het land moest worden bewaard in de namen van de straten. Bv. De seine, de harhammer, de Strikel, enz. Wat was en wat is een Harhammer (haarhamer) vraagt U zich af? Wel, een Haarhamer is een stuk gereedschap dat wordt gebruikt bij het scherp maken van de zeis. Door de zeis op het haarspit te leggen en vervolgens met de haarhamer op de zeis de slaan wordt deze weer scherp gemaakt. (Op de foto hiernaast (rechts) de Haarhamer en het haarspit).


   Boppe-boven: De Harhammer iin wording. (Foto: © Durk Bakker, oktober 1998).


   Boppe-boven: De Harhammer is een feit. (Foto: © Durk Bakker, september 1999).


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.