Friesche Coöperative Exportslachterij (F.C.E. 1917-1964).

1964 gestopt met vleesverwerking.

Boppesteande tinkstien stiet no te pronk by de F.C.E. seal yn 'Leppehiem'.

Bovenstaande gedenksteen siert nu de F.C.E. zaal in 'Leppehiem'.

Boppe/boven: een plattegrond van de FCE fabriek in 1962.


Boppe en ûnder/Boven en onder; Abattoir 'Utingeradeel'. 


Boppe en ûnder/Boven en onder: Friesche Coöperatieve Exportslachterij. (F.C.E.)

Boppe: De F.C.E. weinen gean op paad. (Foto: © Museum Heerenveen).

Boven: De F.C.E. wagens gaan op weg. (Foto: © Museum Heerenveen).

It FCE -gebou yn de jierren 40, febrewaris 1942 om krekt te wezen.

Under/Boven en onder: Friesche Coöperatieve Exportslachterij.

 


Boppe/boven: De varkens waren geslacht in het slachthuis en gingen vervolgens via een rail over het dak naar de koelcellen waar ze ' s morgens verder werden bewerkt tot o.a. Karbonadestrengen. Ook werden de halve varkens verpakt in jute om verscheept te worden naar buitenland.Boppe: FCE om 1955 hinne.                                   Boven: FCE ca. 1955.


Boppe en ûnder/Boven en onder: Friesche Coöperatieve Exportslachterij.Boppe: De FCE yn fûgelflecht (midden-boppe) rjochts ûnder noch de gasfabryk. (om 1965 hinne).

Boven: De FCE in vogelvlucht (midden-boven) rechts onder nog de gasfabriek. (ca.1965).

 


Boppe en ûnder/Boven en onder: Friesche Coöperatieve Exportslachterij.


Boppe/Boven: Friesche Coöperatieve Exportslachterij, (F.C.E ).


Boppe/Boven: Friesche Coöperatieve Exportslachterij, (F.C.E ).Sels oan de oare kant fan Akkrum (iisbaan) wie de FCE -pipe dúdlik te sjen, krekt as de wettertoer op Nes. (Mei tank oan © Coby Grossoo).. . . NEI de F.C.E . . .


 


Boppe: Noch in moaie foto fan FCE yn it ljocht fan de reinbôge. (Mei tank oan ©Feikje Nutters-Knol).

Boven: Nog een mooie foto van FCE in het licht van de regenboog. (Met dank aan ©Feikje Nutters-Knol)


Boppe: Nei de FCE hat as earste de DEM der foar in part yn sitten. En hat Heineken in opslach hân (Anne Bult). Mar ek Skildersbedriuw 'Kleefstra & van der Schaaf' hat der ynsitten mei in skûpearderij/spuiterij. En der hat ek noch in opslach west fan guod dat nei Biafra gean soe, mar der nea kaam is. Letter ek noch in poliëster boatsje makker. Fa. KAPA.

 


Sjoch fierder ek op de 3 sub-siden fan FCE.