Doarpsskiednis  -  Dorpsgeschiedenis  

Hjir fine jo algemiene histoaryske ynformaasje oer Akkrum. Klik
fierder foar spesifikaasjes.
Hier vindt u algemene historische informatie over Akkrum. Klik
verder voor specificaties. 

     

           Doarpsskiednis fan AKKRUM & NES.

          Dorpsgeschiedenis van AKKRUM & NES


  Akkrum is yn de rin fan de iuwen op ferskate wizen stavere:
Akkrum is in de loop der eeuwen op verschillende manieren gespeld:

 

1315 'Ackrom', 1447 'Ackerem', 1450 'Ackrim',1552 'Aeckerem', 1465 'Ackerem', 1471 'Ackerum', 1471 'Akeren'?, 1476 'Ackrum', 1476 'Ackerum gea', 1481 'Ackerum of Ackrum', 1481 A'keren'?, 1482 'Ackerum en Ackeremma bwrren', 1489 'Ackerim', 1504 'Ackrum', 1509 'Ackrum of Ackrum ghea', 1543 'Ackrum', 1544 'Accrum', ensfh. oant nei 1760 meastentiids 'Akkrum' skreaun. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker,1982).  

            

          Ek Nes is op mear manieren skreaun:
          Ook Nes is op meerdere manieren geschreven:

 

                   1243 Nesse, 1450 Nesse, 1467 Nes, 1472 Nes, 1493 Nescheragheae.

Nei 1500 komt allinnech noch mar 'Nes' foar.

(Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker,1982).  

Akkrum en Nes wurde al hiel lang yn ien sike neamd.
Krekt as ús súdlike buorlju Haskerdiken & Nijbrege.

Akkrum en Nes worden al heel lang in een adem genoemd.
Net als onze zuiderburen Haskerdijken &  Nieuwebrug..

 


      Akkrum is âld, hiel âld. Sjoch boppesteande Ackrumer Friesche-Boere Almanach.
Vor 't jier uws heeren. 1671. Spitigernôch ha wy net in orizjineel eksimplaar, mar we
hawwe wol in tekstútjefte.

      Mar Akkrum is noch folle âlder . . . Hoe âld oft Akkrum presys is, witte we net, mar om
1200 hinne stie der al in tsjerke.

 

      Akkrum is oud, heel oud. Zie bovenstaande Ackrumer Friesche-Boere Almanach. Vor
't jier uws heeren. 1671. Helaas hebben we niet een origineel exemplaar, maar we hebben wel een tekstuitgave.

      Maar Akkrum is nog veel ouder . . . Hoe oud of Akkrum precies is, weten we niet, maar rond 1200 stond er al een kerk.

      Boppe: It wapen fan Akkrum stiet op de Ackrumer Friesche Boere Almanack fan 1671.

 

 

 

      Boven: Het wapen van Akkrum komt voor op de Ackrumer Friesche Boere Almanack van 1671.

      Boppe: It swarte krús is in oantinken oan de Dútske oarder, dy’t in kommanderij opNes hie. It embleem fan de oarder is in swart krús op in sulveren fjild.

      Boven: Het zwarte kruis herinnert aan de Duitse orde, die een commanderij had in Nes. Het
embleem van de Orde is een zwart kruis op een zilveren veld.

      Boppe: De oarsprong fan it wapen fan Utingeradiel is ûnbekend, wol komme de
klaverblêden ek in soad foar yn de doarpswapens yn de gemeente. It klaverblêd is wierskynlik in algemien symboal foar de lânbou.

       Boven; De oorsprong van het wapen van Utingeradeel is onbekend, wel komen de klaverbladen ook veel voor in de dorpswapens in de gemeente. Het is dus waarschijnlijk een algemeen symbool voor de landbouw.

 

      Boven: Het wapen van Boarnsterhim is samengesteld uit elementen van de wapens
van Rauwerderhem (sleutels), Utingeradeel (klaverblad) en Idaarderadeel (wassenaar).

 

      Boven: De veldkleuren keel en sinopel zijn afgeleid van de hoofdkleuren van de wapens van
Oostergo en Zevenwouden, de twee oude gouwen waarin de gemeente zich bevindt.