U. T. wei  (West en Oost).

 

     Yn 1950 is dizze strjitte oanlein fan de Feansterdyk nei de Ljouwerterdyk foar Coopersburg oer, om mei de tiid it ferkear troch it doarp om te lieden. Oant no ta is der neat fan kaam (1982), want it wachtsjen is op de bou fan in brêge oer de Polsleat en dêr wie nea jild foar. Lletter binne der hiel wat beswieren tsjin yn kaam. Salang’t dy brêge der net is, bliuwt Akkrum mei it drokke ferkear troch de smelle doarpsstrjitte opskipe. De namme fan de strjitte jout oan dat dy neamd is nei de man dy't it oaljefabryk grut makke hat en dêr’t it doarp safolle oan te tankjen hat. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).

 

     In 1950 is deze straat aangelegd van de Feansterdyk naar de Ljouwerterdyk tegenover Coopersburg, om te zijner tijd het verkeer door het dorp om te leiden. Tot nu toe is daar niets van gekomen (1982), want het wachten is op de bouw van een brug over de Polsleat en daar was nooit geen geld voor. Later zijn er nogal wat bezwaren tegen ingekomen. Zolang die brug er niet is, blijft Akkrum met het drukke verkeer door de smalle dorpsstraat opgescheept. De naam van de straat geeft aan dat de genoemd is naar de man die de oliefabriek groot heeft gemaakt en daar heeft het dorp veel aan te danken. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).


     Underwilens is de brêge der kaam (yn 2016). Doe't de gemeentlike weryndieling west hie (2014), en Boarnsterhim opdoekt is en It Hearrenfean 'baas' is, is der ien en oar feroare. De Ried fan It Hearrefean hat trochpakt en de langferwachte brêge is der nei rom 60 jier, yn 2016 kaam. Jan Calsbeek wie yn 1955 direkteur gemeentewurken fan Utingeradiel en is ûnderwilens al lang yn de A.O.W. Mar hy hat  it noch meimakke. Hy, as âldste bewenner, en Liene Dykstra (2015) as jongste bewenner fan de UT wei, hawwe doe de iepeningshanneling dien.

     Inmiddels is de brug er gekomen (in 2016). Toen de gemeentelijke herindeling was geweest (2014), en Boarnsterhim opgedoekt was, is er één en ander veranderd. De Raad van Heerenveen heeft doorgepakt en de langverwachte brug is er na ruim 60  jaar, yn 2016, gekomen. Jan Calsbeek was in 1955 direkteur gemeentewerken van Utingeradeel en is inmiddels al lang in de A.O.W. Maar hij heeft het nog meegemaakt. Hij, als oudste bewoner, en Liene Dykstra (2015), als de jongste bewoner van de UT wei, hebben de openingshandeling gedaan.


   Boppe: Yn maaie 2013 hat de earste needbrêge in dei oer de Polsleat lein, yfm Reuzedei.

   Boven: In mei 2013 heeft de eerste noodbrug een dag over de Polsleat gelegen, ivm Reuzedag.

Ulbe Twijnstra fabriek.


De strjitnamme Ulbe Twijnstrawei is ûntliend oan Ulbe Twijnstra, de oprjochter fan de feefoerfabryk mei deselde namme.

De straatnaam Ulbe Twijnstrawei is ontleend aan Ulbe Twijnstra, de oprichter van de gelijknamige veevoeder fabriek.

  Boppe-boven: De Ulbe Twijnstra fabriek ca. 1900.


    Boppe-boven: Artikel Mid Frieslander, 16 maart 2004.


 Voor meer Ulbe Twijnstra veevoederfabriek zie onder 'Industrie'.


               Eastkant fan de Polsleat.                Oostkant van de Polsleat.

    Boppe-boven: Foto vanaf de UTD silo © Cobi Grossoo, ca. jaren '70.

   Boppe-boven; Protest tegen Tracé randweg (hoge brug), ( © Mid Frieslander 2-11-2004).


Onroerend Goed.

 Boppe-boven: Te koop Ulbe Twijnstrawei 6, november 1989. 


                    Westkant fan de Polsleat.                     Westkant van de Polsleat.

   Boppe-boven: Twee keer splitsing Ulbe Twijnstrawei  met it Dwerspaad in 1962.

   Boppe-boven: Splitsing Ulbe Twijnstrawei met de Ljouwerterdyk. ( Met het hondje van fotograaf © Klaas Ratsma)

   Boppe-boven: Splitsing Ulbe Twijnstrawei met de Ljouwerterdyk. ca. 1973.

   Boppe-boven: Ulbe Twijnstrawei met brug over de Trigreppel. ca. 1974.

   Boppe-boven: De sportvelden bij jachtwerf Oost. (1977).

   Boppe-boven: Ulbe Twijnstrawei bij de brug over de Trigreppel.

   Boppe-boven; De achterkant van de Ulbe Twijnstrawei.

    Boppe-boven: Splitsing Ulbe Twijnstrawei met it Dwerspaad.

Links- en rechtsboven: In gebruikname van de nieuwe vissteiger aan de Ulbe Twijnstrawei, aan de Polsleat (Zwaaikom) door sportverslaggever Frits van Turenhout (rechts midden) op 29-5-1971.

 


     Boppe-boven: De Burgemeester Thalen Skoalle is bijna klaar. 16 januari 1957.

              Voor meer Burgemeester Thalen School                       (BTS) zie Onderwijs.


 De IJsbaan aan de Ulbe Twijnstrawei sinds ca. 1965.

   Boppe-boven: De eerste kantine van de ijsbaan aan de Ulbe Twijnstrawei. (ca. 1967).

   Boppe: Belslydjeijen op de iisbaan.              Boven: Met de Arreslede op de ijsbaan.


Foar mear iisbaan sjoch 'Wintersport' 

Voor meer ijsbaan zie 'Wintersport' 

   Boppe: Ek de sportfjilden folle ûnder de Ulbe Twijnstrawei. (Foto: @ my Drone).

   Boven; De sportvelden vallen ook onder de Ulbe Twijnstrawei. (Foto: @ my Drone).


  Foar mear sportfjilden sjoch ûnder 'Sport'.

  Voor meer sportvelden zie onder 'Sport'.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.