De Himdyk is yn 1970 oanlein yn it nije bestemmingsplan De Hemmen, dat benoarden de Boarn leit. Licht soe tocht wurde kinne oan de âlde Himdyk, mar dat leit hjir wat oars. De namme is ûntliend oan de Hemmen. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982). 

     De wenningen binne allegearre boud tusken 1970 en 1977

     De Himdyk is in 1970 aangelegd in het nieuwe bestemmingsplan De Hemmen, dat ten noorden van de Boarn ligt. Licht zou gedacht kunnen worden aan de oude Himdyk, maar dat ligt hier wat anders. De naam is ontleend aan de Hemmen. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     De Woningen zijn allemaal geboud tussen 1970 en 1977.


    Boppe: In moaie ansichtkaart mei de Jimmen fan 1934.                                                                               Boven: Een mooie ansichtkaart met de Hemmen. (1934).


  Boppe; De jimmen noch ûnbeboud.               Boven: De Hemmen nog onbeboud. (Foto 1930).  Boppe: Fanôf de Kanadeeske strjitte wurdt der wurke oan de bou fan de Himdykbrêge. (1974).

  Boven: Vanaf de Kanadeeske strjitte wordt er gewerkt aan de bouw van de Himdykbrêge. (1974). 


 Boppe: Oersjochfoto fan de Jimmen,mei de Himdyk. (Foto 1974).

 Boven: Overzichtfoto van de Hemmen met de Himdyk. (Foto 1974).


  Boppe: De bûtenste râne fan de Himdyk mei u.o. de wenningen fan de famyljes Hemminga en Kamp.

  Boven: De buitenste rand van de Himdyk met o.a. de woningen van de families Hemminga en Kamp.


  Boppe-boven: Foto © Arie van Tongeren 2009.

 Boppe-ûnde/boven-onder: Foto © Pier van der Heide 2008.


Boven en onder: 2008


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.