OPROP . . . OPROP . . . OPROP . . . OPROP

        Om't wy takkom jier (2020) 75 jier befrijd binne, wolle wy, fan Akkrum Ald en Nij, graach ferhalen sammelje oer de oarloch yn Akkrum-Nes en omjouwing. Ha jo noch in ferhael/herinnering? Wy soene it graach ha wolle foar it neiteam. It kin no noch! Nim dan kontakt mei my of in oar fan it bestjoer. Of folje neiststeand formulier yn en klik op Verzenden.

OPROP . . . OPROP . . . OPROP . . . OPROP

        Omdat wij volgend jaar (2020) 75 jaar bevrijd zijn,willen wij, van Akkrum Ald en Nij, graag verhalen verzamelen over de oorlog yn Akkrum-Nes en omgeving. Heeft u nog een verhaal/herinnering? Wij zouden het graag willen bewaren voor het nageslacht. Het kan nu nog.  Neem daarvoor kontakt met mij op of een ander van het bestuur. Of vul naaststaand formulier in en klik op Verzenden.Ald Skou, WO2.

      Boppe: Gefjochtswein by Ald Skou. Op de achtergrûn fytsen mei kusjebannen en boppe fan achter it 'raam' (hast alle rúten wiene stikken), stiet de hear Tseard Kuindersma, hotelier fan Oude Schouw yn dy dagen.

       Boven: Gevechtswagen bij Oude Schouw. Op de achtergrond fietsen met kussiebanden en boven van achter het 'raam' (bijna alle ramen waren stuk), staat de heer Tseard Kuindersma, hotelier van Oude Schouw in die dagen.


      Boppe: De Brêge, dizze ha se fiif kear 'springe' litten. De Dútskers ien kear en de oprommers fjouwer kear.

      Boven: De Brug, deze hebben ze vijf keer laten 'springen'. De Duitsers één maal en de opruimers vier maal.


Boppe: De Aldskousterbrêge wurdt wer makke! 15 april 1945. Foto fia Y. Damsma.

Boven: De brug van Oude Schouw wordt weer gemaakt! 15 april 1945. Foto via Y. Damsma.


Boppe/boven: Met vereende krachten


        Boppe: De besite fan in Kanadese befrijer oan Âldskou, by de eardere betinking fan de twadde wrâldoarloch yn 1980, mei fan links nei rjochts: Tjeard Kuindersma, Jan Paulusma, George Dunlop en heit Anne Beetstra op Âldskou. (Met dank aan Oebele Beetstra).

      Boppe: Foto makke yn 1980, fan George Dunlop mei syn maten dy him yn 1945 mei de pream oer de Wjittering by Ald Skou setten hawwe. Te witten fan l.nei rj. Tseard Kuindersma, Jan Paulusma en Anne Beetstra. (Foto fia Yge Damstra).

      Boven: Foto gemaakt in 1980, van George Dunlop met zijn maten die hem in 1945 met de praam over de Wjittering bij Oude Schouw hebben gezet. Te weten vlnr. Tseard Kuindersma, Jan Paulusma en Anne Beetstra. (Foto via Yge Damstra).