. . . OPROP . . . OPROP . . . OPROP . . . 

        Om't wy dit jier (2020) 75 jier befrijd binne, wolle wy, fan Akkrum Ald en Nij, graach ferhalen sammelje oer de oarloch yn Akkrum-Nes en omjouwing. Ha jo noch in ferhael/herinnering? Wy soene it graach ha wolle foar it neiteam. It kin no noch! Nim dan kontakt mei my of in oar fan it bestjoer. Of folje neiststeand formulier yn en klik op Verzenden.

 . . . OPROEP . . . OPROEP . . . OPROEP . . . 

        Omdat wij dit jaar (2020) 75 jaar bevrijd zijn, willen wij, van Akkrum Ald en Nij, graag verhalen verzamelen over de oorlog yn Akkrum-Nes en omgeving. Heeft u nog een verhaal/herinnering? Wij zouden het graag willen bewaren voor het nageslacht. Het kan nu nog.  Neem daarvoor kontakt met mij op of een ander van het bestuur. Of vul naaststaand formulier in en klik op Verzenden.Ald Skou, WO2.

Boppe: It ferhaal fan Yge Damsma fan Jirnsum út de Mid Frieslander april 2005. (60 jier frij).

Boven: Het verhaal van Yge Damsma uit Jirnsum uit de Mid Frieslander april 2005. (60 jaar vrij).

      Boppe: De earste Kanadees komt oan op Ald Skou. Op de achtergrûn 'Hotel Oude Schouw', wêrfan hast alle rúten snuivele binne, doe't de Dútskers de brege opblaast hiene.

      Boven: De eerste Canadees komt aan op Ald Skou. Op de achtergrond 'Hotel Oude Schouw', waarvan bijna alle ruiten zijn gesprongen, toen de Duitsers de brug hebben opgelazen.


      Boppe: Gefjochtswein by Ald Skou. Op de achtergrûn fytsen mei kusjebannen en boppe fan achter it 'raam' (hast alle rúten wiene stikken), stiet de hear Jacobus  Kuindersma, hotelier fan Oude Schouw yn dy dagen.

       Boven: Gevechtswagen bij Oude Schouw. Op de achtergrond fietsen met kussiebanden en boven van achter het 'raam' (bijna alle ramen waren stuk), staat de heer Jacobus Kuindersma, hotelier van Oude Schouw in die dagen.
      Boppe: De Brêge, dizze ha se fiif kear 'springe' litten. De Dútskers ien kear en de oprommers fjouwer kear.

      Boven: De Brug, deze hebben ze vijf keer laten 'springen'. De Duitsers één maal en de opruimers vier maal.


Boppe: De Aldskousterbrêge wurdt wer makke! 15 april 1945. Foto fia Y. Damsma.

Boven: De brug van Oude Schouw wordt weer gemaakt! 15 april 1945. Foto via Y. Damsma.


Boppe/boven: Met vereende krachten. Laatste persoon onder de boerderij links is Anne Beetstra.


Boppe/boven: De brug van Oude Schouw werd 14 april, 's morgens om 7 uur opgeblazen. Na de bevrijding werd met vereende krachten gepoogd de brokstukken op te ruimen. Onder grote belangstelling van bewoners uit Jirnsum.  (Foto van noordzijde van het Prinses Margriet Kanaal).


        Boppe: De besite fan in Kanadese befrijer oan Âldskou, by de eardere betinking fan de twadde wrâldoarloch yn 1980, mei fan links nei rjochts: Tjeard Kuindersma, Jan Paulusma, George Dunlop en heit Anne Beetstra op Ald Skou. (Met dank aan Oebele Beetstra).

       Boven: De visite van een van de Canadese bevrijders, bij en eerdere herdenking van de twede wereld oorlogin 1980, met vlnr: Tjeard Kuindersma, Jan Paulusma, George Dunlop en heit Anne Beetstra op Ald Skou. (Met dank aan Oebele Beetstra).


      Boppe: Foto makke yn 1980, fan George Dunlop mei syn maten dy him yn 1945 mei de pream oer de Wjittering by Ald Skou setten hawwe. Te witten fan l.nei rj. Tseard Kuindersma, Jan Paulusma en Anne Beetstra. (Foto fia Yge Damstra).

      Boven: Foto gemaakt in 1980, van George Dunlop met zijn maten die hem in 1945 met de praam over de Wjittering bij Oude Schouw hebben gezet. Te weten vlnr. Tseard Kuindersma, Jan Paulusma en Anne Beetstra. (Foto via Yge Damstra).


Boppe: Noch ris flnr. Tseard Kuindersma, George Dunlop, Anne Beetstra en Jan Paulusma.

Boven: Nog eens vlnr. Tseard Kuindersma, George Dunlop, Anne Beetstra en Jan Paulusma.