earder ek wol "Núnderpaad".

     De huzen oan de Dringelstrjitte steane op 'e râne fan de tsjerketerp en foarmje winlik in ûnderdiel fan de "ring" dy't yndertiid om it tsjerkhou hinne lei. Oan de kant fan de strjitte wie dy ring ôfskaat troch in saneamde ringmuorre, mar fierder leinen tsjerke en toer yn in brede krâns fan esken en iperen beammen, lykas bliken docht út de notysjes yn it tsjerkeboek oer de opbringst fan houtferkeapen. Yn 1793 wurdt de ringmuorre ôfbrutsen en ferfongen troch in hulsthage ("die niet wassen wilde") mei "stenen palen en ijzeren leunings om 't kerkhof". Yn 't lêst fan de 19e iuw waard in izeren hek om 't tsjerkhôf oanbrocht, dat it úthâlden hat oant de twadde wrâldoarloch.Oan it útein fan de Dringelstrjitte stienen mei de tsjerke en de toer ek de oare eigendommen fan de tsjerke: de pastorij, de skoalle en de rjochtkeamer (yn it tsjerkeboek "het weerhuis" neamd). It rjochthûs waard yn 1757 ôfbrutsen en de skoalle gie yn 1851 oer nei de gemeente, d.w.s. nei it doarp Akkrum. Us doarpsdichter Willem Jehannes Koopmans wol hawwe, dat de namme Dringelstrjitte ûntstien is út "De Ringelstrjitte" en soks liket ek Van der Molen tige oannimlik. F.J. de Zee bringt it yn syn ynstjoerd stik yn ferbân mei it rjochthûs dêr: "dingen" of "dyngen" (= rjochtsprekke) en de rjochter waard "dinger" of "dynger" neamd, mar, seit er, yn 1730 skriuwt men wer "Dringelstrjitte" mei de Trijegreppel op de súdkant. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

 eerder ook wel "Núnderpaad".

     De huizen aan de Dringelstrjitte staan op de rand van de kerkterp en vormen  eigenlijk een onderdeel van de "ring" die indertijd om het kerkhof lag. Aan de kant van de straat was die ring gescheiden door een zgn. ringmuur, maar verder lagen kerk en toren in een brede krans van essen- en iepenbomen, zoals blijkt uit de notities in het kerkboek over de opbrengst van houtverkopen. In 1793 wordt de ringmuur afgebroken en vervangen voor een hulstheg ("die niet wassen wilde") met "stenen palen en ijzeren leunings om 't kerkhof". In het laatst van  19e eeuw werd een ijzeren hek om het kerkhof aangebracht, dat het heeft uitgehouden tot de tweede wereldoorlog. Aan het úteinde van de Dringelstrjitte stonden naast de kerk en de toren ook andere eigendommen van de kerk: de pastorij, de school en de rechtkamer (in het kerkboek "het weerhuis" genaamd). Het rechthuis werd in 1757 afgebroken  en de school ging in 1851 over naar de gemeente, d.w.z. naar het dorp Akkrum. Onze dorpsdichter Willem Johannes Koopmans beweert, dat de naam Dringelstrjitte is ontstaan uit "De Ringelstrjitte" en dat lijkt ook Van der Molen wel aannemelijk. F.J. de Zee brengt het in zijn ingezonden stuk in verband met het rechthuis aldaar: "dingen" of "dyngen" (= rechtspreken) en de rechter werd "dinger" of "dynger" genoemd, maar, zegt hij, in 1730 schrijft men weer "Dringelstrjitte" met de Trigreppel op de zuidkant. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker.1982).

 


"It  Núnderpaad".

     Oan it Heechein stiene yndertiid oan beide kanten linebeammen. Tusken de iene rige en dit tsjerkhôf lei in paad, dat befluorre wie mei giele stientsjes en dat foar de bern in útsocht boartersplak betsjutte. Hjir waard elk jier troch harren de "lytse merke" hâlden. Yn it ferline wie it eigendom fan de tsjerke, dy't ek foar it ûnderhâld soarge. It wie in skulpepaad, oftewol in núnderpaad: yn it tsjerkeboek komt elk jier in útjefte foar in fracht skulpen foar. Letter hat men it bliuwend mei giele stientsjes befluorre. De kommisje hoegde him net drok te meitsjen om in namme, want it Núnderpaad hat belies jaan moatten. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

"It  Núnderpaad".

     Aan het Heechein stonden indertijd aan beide kanten lindebomen. Tussen de ene rij en dit kerkhof lag een pad, bestraat met gele steentjes en dat voor de kinderen een uitgelezen speelplaats betekende. Hier werd elk jaar door hen de "kleine kermis" gehouden. In het verleden was het eigendom van de kerk, die ook voor het onderhoud zorgde. Het was een schelpenpad, oftewel een ‘núnderpad’: in het kerkboek komt elk jaar een uitgifte voor een vracht schelpen voor. Naderhand heeft men het blijvend met gele steentses bestraat. De commissie hoefde zich niet druk te maken om een naam, want it Núnderpaad heeft het onderspit gedolven. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


      Boppe: De âlde bewaarskoalle oan de ein fan 'e Dringelstrjitte. Hiel wat Akkrumer bêrn ha dêr harren earste lessen fan juf hân.

       Boven: De oude Bewaarschool aan het eind van de Dringelstrjitte. Heel veel Akkrumer kinderen hebben daar hun eerste lessen van juf gehad.

 

Boppe-boven: Dringelstrjitte en Heechein anno 2021.

 


 Boppe: De Dringelstrjitte sjoen troch de eagen/penseel fan kuenstenaar Ab Karreman. (Oktober 2021)

 Boven: De Dringelstrjitte gezien door de ogen/penseel van kunstenaar Ab Karreman. (Oktober 2021)

(Ver)bouw tekeningen

Boppe-boven: Verbouw/winkelpand J. van Slooten aan de Dringelstrjitte 1. (2000)


      Boppe-boven: Plan van een vertimmering van de woning van de heer A. Schilstra aan de Dringelstrjitte 11. (1936)


  Boppe-boven: Ontwerp verbouw van de Hervormde Pastorie aan de Dringelstrjitte 13. (1957)

Boppe-boven: Verbouw van het Kerkelijk Centrum S.O.W. de Lantearne zzn de Dringelstrjitte 13. (1966)


      Boppe;boven: Verbouw van de Pastorie van de Ned. Herv. gemeente aan de Dringelstrjitte 13. (1965)

     Boppe-boven: Plan voor de verbouw  van de Consistoriekamer van de Nederlandse Hervormde kerk aan de Dringelstrjitte 15. (1912)


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.