De Boarnsterdyk is foar in grut part oanlein op de Alde Slachte en wie dus alear in modderdyk, dy't fan de Kleef yn Akkrum nei Aldeboarn ta rûn. Op inkele hoeken nei rint er lykop mei de Boarn. Oan it ein fan de 18e iuw wurdt er oanjûn as "Púndyk" en om 1830 hinne as in "Grindweg". Yn 1864 wurdt er ferhurde mei macadam-stienslach en praat men fan in "Kunstweg". It stik yn Akkrum wie doe al mei klinkerts befluorre. Nei de twadde wrâldoarloch waard de dyk asfaltearre, mar hy wie doe al degradearre ta ferfiersdyk foar it "lytse" ferkear, omdat frijwol parallel dernjonken yn de tritiger jierren in nije ferkearsdyk nei Aldeboarn oanlein wie. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 

      De Boarnsterdyk is grotendeels aangelegd op de Alde Slacht en het was eertijds een modderweg, die van de Kleef in Akkrum naar Aldeboarn liep. Op enkele stukjes na loopt de weg evenwijdig aan de Boarn. Tot aan het eind van de 18e eeuw wordt de dijk aangegeven als Puinweg en om rond 1830 een ''grindweg''. In 1864 wordt de weg verhard met macadam-steenslag en spreekt men van een ''Kunstweg''. Het gedeelte in Akkrum was inmiddels met klinkers belegd. Na de 2e wereldoorlog werd de weg geäsfalteerd, maar hij was al gedegradeerd tot vervoersweg voor het kleine verkeer, omdat vrijwel parallel ernaast in de 30er jaren een nieuwe verkeersweg naar Aldeboarn was aangelegd. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


     Yn 1960 binne der in tal húzen ôfbrutsen oan de Boarnsterdyk. Sawol oan de noard- aswol oan de súdkant. Dit ter wille fan in fiadukt yn de nije autodyk Ljouwert-Swolle. Oan de súdkant wie dat  uo. it hús fan de famylje Dykstra op ûndersteande twee foto's. (Foto's © famylje ter Haar).

    In 1960 zijn er een tal huizen afgebroken aan de Boarnsterdyk. Zowel aan de noord- alswel de zuidkant. Dit in verband met de komst van een viaduct in de autoweg Leeuwarden-Zwolle. Aan de zuidkant was dat oa. het huis van de familie Dijkstra op onderstaand twee foto's. (Foto's: © Familie ter Haar).

Foto boppe/boven: Vlnr. Beppe Akke Dijkstra, dochter Akke Dijkstra en  pake Ruurd Dijkstra. (Foto:© familie ter Haar).Boppe-boven: De ontploffing van de Gassfabriek (december 1921). 

Foar mear Gasfabryk sjoch 'Industrie'

Voor meer Gasfabriek zie 'Industrie'Boppe: Twa foto by de Bûterfabryk.                          Boven: Twee foto's bij de Zuivelfabriek.


      Boppe; De Boarnsterdyk, sjoen fan Aldeboarn ôf, links fan 'e midden (tusken 4e en 5e beam links) de boerderij fan Santema tusken de beammen en ek links it paad nei de buorkerij fan de famylje van der Meer!

      Boven; De Boarnsterdyk, gezien vanuit Aldeboarn, links van het midden (tussen 4e en 5e boom links) de boerderij van Santema tussen de bomen en ook links het pad naar de boerderij van de familie van der Meer!


Boppe: Boarnsterdyk, om 1950 hinne.                                Boven: Boarnsterdyk, ca.1950.


Boppe: Gasfabryk mei molkboer Hoogeveen?   Boven: Gasfabriek met melkboer Hoogeveen?


  Boppe/boven: De O.L. -  U.L.O. school in 1956.

Foar mear U.L.O skoalle sjoch 'Onderwijs'

Voor meer U.L.O. zie 'Onderwijs'


      Boppe: Dizze foto hat Thom de Vos yn 1968 makke fan de pleats dy't stie op 'e splitsing fan it Melkerspaed/ Boarnsterdyk stie. De pleats fan Sjouke en Hinke Dijkstra. No wenje Eelke en Geeske Schaap dêr.

      Boven: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stie op de splitsing van het Melkerspaed/ Boarnsterdyk is. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar.


(Ver) Bouwtekeningen

  Boppe-boven Boarnsterdyk 2,en 10, flnr: 1916, 1919, 1919. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 2 flnr: 1960, 1919. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 12 en 13. flnr: 1955, 1916. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 26, 28 en 30. flnr: 1925, 1919, 1969. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 30-32 en 31. flnr: 1923, 1923. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 34, 35 en 38. flnr: 1923, 1949, 1923. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 38 en 40. flnr: 1923, 1916. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 40, 41 en 42. flnr: 1917, 1929, 1921. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 48 en 52. flnr: 1920, 1929. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 54, 56 en 58. flnr: 1929, 1930 en 1930. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 60 en 62. flnr: 1930, 1948. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 105, 107 en 109. flnr: 1929, 1926 en 1923. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Boppe-boven Boarnsterdyk 111 en 115. flnr: 1927n en 1928. (Klik op afbeelding voor vergroting).


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan hjirnjonken formulier yn en klik op 'Verzenden'.


     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.