De "Alde Haven".

   By in soad minsken net bekend.

       Der't no yn Akkrum it Leechein is, rûn eartiids út de Trigreppel wei in haven oan de doarpsstrjitte ta, dy't lisplak wie foar turf- en jirpelskipkes en mei de merke in gaadlik plak foar de merkeskippen. Yn it lêstoan waard er net faak mear brûkt. De fierste helte wie al lang tichtgroeid en tichtsmiten en de oare helte gie deselde kant út. Dêrom fregen de lju dy't njonken de Alde Haven wennen yn 1885 om de haven ticht te smiten en dat krige in jier letter syn beslach. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).

De "Alde Haven".

      Bij veel mensen niet bekend. 

      Waar thans het Leechein in Akkrum is, liep eerder een haven vanuit de Trigreppel naar de dorpsstraat, die ligplaats was voor turf- en aardappelschuiten en tijdens de kermis een mooi plekje voor de kermisschepen. Later werd deze niet meer gebruikt. De ene helft was al dichtgegroeid en dichtgegooid en de andere helft ging dezelfde kant op. Daarom vroegen omwonenden van de Alde Haven in 1885 om deze dicht te gooien hetgeen een jaar later werd uitgevoerd. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker, 1982).

     Boppe-boven: Situatie Akkrum 1830, "De Alde Haven" midden onder blauw ingekleurd.


     Foto boppe: Op dizze lokaasje moat de Alde Haven west ha. Op de foargrûn de Trigreppel. Links Skoalle 3. ( Ik ha it meast tapasselike plaatsje derby opsocht).

     Foto boven: Op deze lokatie moet de Alde Haven hebben gelegen. Op de voorgrond de Trigreppel met 'omhoog' it Leechein. Links School 3. (Ik heb het meest toepasselijke plaatje opgezocht).


     Under: De adfertinsjes yn de Ljouwerter krante fan 10-11-1886, foar it dempen fan de Alde Haven.

     Onder: De advertenties in de Leeuwarder Courant van 10-11-1886, voor het dempen van de Alde Haven.

     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
    

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.