Klassefoto's:

fan C.N.S. nei D.H.S.

De klassefoto's op dizze side komme uo. út it boekje

 

 

 

D.H.S. schoolreisje, waarschijnlijk Oranjewoud (Foto: Hiekje Siebenga Sybesma. jiertal ?).


Witte jo noch nammen dy't net neamt of ferkeard binne? Folje dan formulier hjirnjonken yn en klik op 'Verzenden'.
Weet u nog namen die niet genoemd of verkeerd zijn? Vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.


(Foto links: © Jan Eijzenga).

     Boppe: Dizze skoalfoto's fan om 1922 hinne krigen, wy fan © Herman Hoeve út Stienwyk. Herman is in pakesizzer fan de âld direktuer fan de Akkrumer gasfabryk. Op bygeande foto's stiet famylje (omkes en tantes) fan Herman.Klik op de foto's om te fergrutsjen.

     Boven: Deze schoolfoto's uit ongeveer 1922 kregen wij van © Herman Hoeve uit Steenwijk. Herman is een kleinzoon van de oud direkteur van de Akkrumer gasfabriek. Op bijgaande foto's staat familie (ooms en tantes) van Herman. Klik op de foto 's om te vergroten.

 
 Foto links:  © Herman Hoeve, Steenwijk. 

Foto rechts: © Herman Hoeve, Steenwijk.

Foto links: © Herman Hoeve, Steenwijk.

Foto rechts: Schoolfeest 1932, bij de Boarnsterdyk-Sitadel, met muziekkorps van Tijnje.

(Foto: © Jan Eijzenga).


      Boppe: Earste & twadde klasse út 1933, fan de ds. "Hasper Skoalle", de foarrinner (CNS). Haadmaster Zinkweg en ûnderwizeres juffer Jonkman. Foto út de kolleksje fan de famylje Janneke, Klaas & Koos van der Schaaf. Harren heit (Rients van der Schaaf) moat hjirop stean. (Mei tank oan © Koos van der Schaaf).

      Boven: Eerste & tweede klasse uit 1933, van de ds. "Hasper Skoalle", de voorloper? Hoofdmeester Zinkweg en onderwijzeres juffrouw Jonkman. Foto uit de collektie van de familie Janneke, Klaas & Koos van der Schaaf. Hun Heit (Rients van der Schaaf) moet hierop staan. (Met dank aan © Koos van der Schaaf).


Boppe/boven: Ds. Hasperskoalle 1933-''34. (Foto: © Hiekje Siebenga-Sybesma).DHS rechts:  27-6-1950.

Foto: © Jan Eijzenga.


DHS links: (Foto: © Jan Eijzenga).


DHS: rechts (Foto © Jan Eijzenga).


(Foto: links © Jan Eijzenga).


Boppe/boven (Foto ©  Joukje van Lit - Mulder, klasse 1 en 2, april 1952).Boppe: Skoalreiske nei Skiphol, klasse 4,5 en 6, yn 1960 (Foto: © Ale de Vos).

Boven:Schoolreisje naar Schiphol, klasse 4,5 en 6, in 1960. (Foto: © Ale de Vos).


DHS (Foto © Jan Akkerman).

Dit is zelfde leerlingen op zelfde plek als foto onder.


Boppe/boven: Kleuterschool 1960. (Foto © Jan Akkerman).Boppe/boven: Kleuterschool 1960. (Foto © Jan Akkerman).


Boppe/boven: D.H.S. Sprookjeshof, 1963. (Foto: © Matty de Jong).Boppe/boven: D.H.S. 3e klas, 1966 of 1967.


Boppe: D.H.S. 1967, (Foto: © Auke van Santen).

Boppe: D.H.S. nei de Sprookjeshof yn 1967- '68.


Foto rechts: D.H.S. Schoolreisje Schiphol, 1967. (Foto: © Matty de Jong).Boppe/boven: D.H.S. klas 3 en 4 ca. 1972 (Foto: © Anja Manten-Bakker).


DHS: (Foto © Harmen van der Meer).
Boppe; D.H.S. 1979? mei Master Inia.                                Boven D.H.S. met meester Inia. 1979?Boppe/boven: Ds. Hasperskoalle 1977-1978. (Foto: © Corry (528) Hettema).


1977 - 1978
Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, mei 1985. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: D.H.S. Meisjes voetbalkampioen Boarnsterhim, 1986.


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1987. (Foto: © Matty de Jong).Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1989. (Foto: © Matty de Jong).


D.H.S. gr. 5-6.1989. ( Foto: fia © Matty de Jong).


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1991. (Foto: © Matty de Jong).


D.H.S. gr. 7-8, 1991.  (Foto: fia © Matty de Jong).


Boppe/boven: op de foto voor de (casette) hoes, 1992.


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1993. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: Reüni met 75 jaar Ds. Hasper Skoalle 1994. (Foto: © Fokje Postmus).

Boppe/boven: Reüni met 75 jaar Ds. Hasper Skoalle 1994.  (Foto: © Wiebe Lageveen)


Tsien jier Ds. Hasperskoalle yn 2009.   Tien jaar Ds. Hasperschool in 2009.

1 juf ? , 2 Juf Janneke, 3 juf Tjitske?, 4 Thomas Streekstra, 5 ? , 6 Sieme Postma, 7 Jan Pieter de Vries, 8 Hidde Riemersma, 9 Allard van der Heide, 10 Nella Warringa, 11 Aaron Pen, 12 ?, 13 Milou Brouns,14 Nynke de Nas, 15 Benthe de Jong, 16 ?, 17 Rixt Wind, 18 ?,  19 ?, 20 Sophie Posthumus, 21 Anna-Rixt de Vries, 22 Tjerk de Boer,  23 ?,  24 ?,  25 ?, 26 Willem van der Heide,  27 ?, 28 Martine van der Meulen, 29. Bernou Eisses, 30 ?,  31 Folmer Hannema, 32  ?,  33  ?.

 

 


Boppe: D.H.S. bêrn tiidens it 90 jierrich bestean yn 2009.

Boven: D.H.S. kinderen tijdens het 90 jarig bestaan in 2009.Recht: D.H.S. wint Sjongfestifal foar bêrn 2013. Klik op de foto foar it winnende lied.

Boven: D.H.S. wint Sjongfestival  voor kinderen 2013. Klik op de foto voor het winnende lied.