Klassefoto's:

fan C.N.S. nei D.H.S.


Witte jo noch nammen dy't net neamt of ferkeard binne? Folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden.
Weet u nog namen die niet genoemd of verkeerd zijn? Vul dan naaststaand formulier in en klik op "Verzenden'.


      Boppe: Earste & twadde klasse út 1933, fan de ds. "Hasper Skoalle", de foarrinner (CNS). Haadmaster Zinkweg en ûnderwizeres juffer Jonkman. Foto út de kolleksje fan de famylje Janneke, Klaas & Koos van der Schaaf. Harren heit moat hjirop stean: Rients van der Schaaf. (Mei tank oan © Koos van der Schaaf).

      Boven: Eerste & tweede klasse uit 1933, van de ds. "Hasper Skoalle", de voorloper? Hoofdmeester Zinkweg en onderwijzeres juffrouw Jonkman. Foto uit de collektie van de familie Janneke, Klaas & Koos van der Schaaf. Hun Heit (Rients van der Schaaf) moet hierop staan. (Met dank aan © Koos van der Schaaf).


Boppe/boven: Ds. Hasperskoalle 1933-''34. (Foto: © Hiekje Siebenga- Sybesma).


D.H.S. schoolreisje hoogstwaarschijnlijk Oranjewoud H.S.S.. jiertal ???


Klik hier om een tekst te typen.


 Boppe/boven: Ds. Hasperskoalle, Klas 5 en 6. 1958/1959. (Foto: © Ale de Vos).


Boppe: Skoalreiske nei Skiphol, klasse 4,5 en 6, yn 1960 (Foto: © Ale de Vos).

Boven:Schoolreisje naar Schiphol, klasse 4,5 en 6, in 1960. (Foto: © Ale de Vos).Boppe/boven: Kleuterschool 1960. (Foto © Jan Akkerman).


Boppe/boven: Klas 5 en 6, 1961.


Boppe/boven: Kleuterschool 1960. (Foto © Jan Akkerman).


Boppe/boven: D.H.S. Sprookjeshof, 1963. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: D.H.S. 3e klas, 1966 of 1967.


Boppe: D.H.S. 1967, (Foto: © Auke van Santen).

Boppe: D.H.S. nei de Sprookjeshof yn 1967- '68.


Boppe/boven: D.H.S. Schoolreisje Schiphol, 1967. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: D.H.S. klas 3 en 4 ca. 1972 (Foto:© Anja Manten-Bakker).


Harmen

Klik hier om een tekst te typen.


boppe/boven: 1977, (Foto: © Hans Harmelink).


Harmen


Boppe; D.H.S. 1979? mei Master Inia.                                Boven D.H.S. met meester Inia. 1979?

Christina Haitsma.


Boppe: Ds.Hasper Skoalle, klasse 4, 1976. (Foto: © Janke Leegsma).


Boppe/boven: Ds. Hasperskoalle 1977-1978. (Foto: © Corry (528) Hettema).


1977 - 1978


Harmen


Harmen

Harmen

Sylvia Landman.


Christina Haitsma.


Klik hier om een tekst te typen.


Klik hier om een tekst te typen.


Klik hier om een tekst te typen.


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, mei 1985. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: D.H.S. Meisjes voetbalkampioen Boarnsterhim, 1986.


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1987. (Foto: © Matty de Jong).


Klik hier om een tekst te typen.


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1989. (Foto: © Matty de Jong).


D.H.S. gr. 5-6.1989. ( Foto: fia © Matty de Jong).


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1991. (Foto: © Matty de Jong).


D.H.S. gr. 7-8, 1991.  (Foto: fia © Matty de Jong).


Boppe/boven: Foto Ds. Hasper Skoalle, 1993. (Foto: © Matty de Jong).


Boppe/boven: Reüni met 75 jaar Ds. Hasper Skoalle 1994. (Foto:© Fokje Postmus).

Boppe/boven: Reüni met 75 jaar Ds. Hasper Skoalle 1994.  (Foto:© Wiebe Lageveen)


Boppe: D.H.S. bêrn tiidens it 90 jier bestean yn 2009.

Boven: D.H.S. kinderen tijdens het 90 jaar bestaan in 2009.


Boppe/boven: Leerkrachten D.H.S. 2012.


Boppe: D.H.S. wint Sjong festifal foar bêrn 2013. Klik op de foto foar it winnende lied.

Boven: D.H.S. wint Sjong festival  voor kinderen 2013. Klik op de foto voor het winnende lied.