De Willem Jehannes Koopmansstrjitte is ien fan de lêst oanleine strjitten yn it Nijbouplan 'de Hemmen, (de Jimmen'). De W.J.K. strjitte grinzget foar in part mei de efterkant oan de (omleine) Boarn en is om 1987-'88 hinne boud. Willem Jehannes Koopmans wie slachter, foardracht keunstner en doarpsdichter fan Akkrum dy fan 1869  oant 1953 libbe. Earder hat der ek yn de folksmûle in 'Willemskade' west, dy't letter offysjeel ta de Trigreppel neamd waard.

      De Willem Jehannes koopmansstrjitte is één van de laatstaangelegde straten in nieuwbouw-plan de Hemmen, (de Jimmen) . De W.J.K. straat grenst voor een deel met de achterkant aan de (omgelegde Boarn en is rond 1987-'88 gebouwd. Willem jehannes Koopmans was dSlger, voordracht kunstenaar en dorpsdichter van Akkrum die 1869 tot 1953 leefde. Eerder is er in de volksmond een Willemskade geweest, die later tot de Trigreppel werd genoemd.

Boppe: De Willem Jehannes Koopmansstrjitte is noch hiel fier fuort.

De Willem Johannes Koopmansstrjitte is nog heel ver  weg.

Boppe en ûnder: De Willem Jehannes Koopmansstrjitte yn augustus 2008.

Boven en onder: de Willem Jehannes Koopmansstrjitte in augustus 2008.


Boppe: It rijoelstelsel fan de W.J.K. strjitte yn 1987. (Tekening © Histoarisch Centrum Leeuwarden).

Boven: Het rioolstelsel van de WJK strjitte in 1987. (Tekening © Histoarisch Centrum Leeuwarden).