'Archivaria' is in rubryk mei âld nijs,                                            gearstald troch Anne Dykstra en Jan Eijzenga.

                             Archivaria' is een rubriek met oud nieuws,                                samengesteld door Anne Dijkstra en Jan Eijzenga.

 

     Sprekt ús wurk jo oan, en wolle jo ús stypje? Stiper wurde kinne jo al fan €8,50 ôf, it jier. Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op "Verzenden".

     Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Vul dan onderstaand formulier in en klik op "Verzenden".

Mingd nijs út Akkrum

25 febrewaris 1935.

Tongersdeitejûn waard yn Hotel Prinsen de stoomboat "De Hoop III", mei grutte izeren feepream, regelmjittich farrend op Snits en Ljouwert, publyk yn ien sitting ferkocht foar de lytse som fan f580,- oan de Hear J. van Dijk, hjoeddedei stoker op dizze boat en wenjend yn Akkrum.

27 septimber 1947.

By Keninklik Beslút is de earemedalje, ferbûn oan de oarder fan Oranje Nassau takend yn sulver oan J. Langeraap, sjef fan it tsiispakhûs by de firma Van Woerden te Akkrum.

8 april 1953.

Sneontemoarn foel de hear D. Kalsbeek fan een stelling yn it tsiispakhûs fan de firma Van Woerden te Akkrum. Mei ynwindige kniezings is er opnaam yn it sikehûs.

Fia delpher.nl oernaam út de Ljouwerter Krante

oerset yn it Frysk.

archivaria6@gmail.com

 


Reagearje? 

archivaria6@gmail.com