Earder hearde dit by de  

 

     "Earder hearde dizze strjitte by de Kleasterwei, mar neidat bewenner Fedde Walstra syn pleats ôfbrekke liet en de grûn, neist syn eigen part, yn trije parten te keap oanbea, wiene dêr dus in fjouwertal wenten en is dit strjitsje de 'Iperen Poarte' wurden".

     "Vroeger hoorde deze straat bij de Kleasterwei, maar nadat bewoner Fedde Walstra zijn boerderij liet afbreken en de grond, naast zijn eigen deel, in drie delen te koop aanbood, waren er dus een viertal woningen en is dit stukje straat de 'Iperen Poarte' geworden".


       Op dit plak hat lang in pleats stien fan de famylje Wiersma. Letter siet Skoansoan Fedde Walstra op de pleats. By de pleats stienen twa beammen (Ipen). Dizze twa beammen binne doe't se noch lyts wienen mei enoar ferweefd, sadat it in soarte fan poarte wurden is. Letter, yn de WO2, is de poarte kapt foar brânhout. Fandêr  dat it de Iperen Poarte wurden is. (Sjoch hjirnjonken rjochts).

       Op deze plek heeft lang in Boerderij van de familie Wiersma gestaan. Later was Schoonzoon Fedde Walstra op de boerderij. Bij de boerderij stonden twee bomen (Iepen). Deze twee bomen zijn, toen ze nog klein waren met elkaar verweven, zodat het een soort van poort was. Later, in de WO2, is de poort gekapt voor brandhout. Vandaar de dat het de Iperen Poarte is geworden. (Kijk hiernaast rechts).


Boppe: Hjir wie noch gjin strjitte 'De Iperen Poarte'. Dy is letter rjochts fan de buorkerij kaam.

Boven: Hier is nog geen straatnaam 'De Iperen Poarte'. Die is later rechts van de boerderij ontstaan.


Boppe: De buorkerij fan pake Johannes Wiersma en letter fan Wytse en Ype (fan Nes) Wiersma.   Boven: De boerderij van pake Johannes Wiersma en later van Wytse en Ype (van Nes) Wiersma.

 

Boppe en ûnder: Merdere fariaasjes en tiden fan de pleats.

Boven en onder: Meerdere variaties en tijden van de boerderij.


Boppe-boven: Mid Frieslander 3 maart 1992.

Boppe en ûnder: De sloop fan de buorkerij "De Iperen Poarte" yn  . . . .

Boven en onder: De sloop van de boerderij "De Iperen Poarte" in  . . . .


 Boppe: Wenningen aan de Iperen Poarte sjoen fan de brêge ôf yn 'e Kleasterwei.

 Boven: Woningen aan de Ieperen Poarte gezien vanaf de Brug in de Kleasterwei.

       Boppe: Earste stien yn it nije hûs fan Fedde en Jannie Walstra, dat sy bouwe litten ha, nei de sloop fan harren pleats. (1992)

       Boven: Eerste steen in het nieuwe huis van Fedde en Jannie Walstra, dat zij lieten bouwen, na de sloop van hun boerderij. (1992)

Boppe en ûnder; De Iperen Poarte sjoen fan de Boarnsterdyk ôf Foto 1996.                                              

Onder en boven: De Iperen Poarte gezien vanaf de Boarnsterdyk Foto's 2008.


  Boven/boppe: Luchtfoto uit 2008. 


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.