In nije namme foar in hiel âld stikje Akkrum, dat it iuwen lang sûnder namme dwaan moatten hat. It strjitsje rint fan de toer nei de Trigreppel; de huzen dy't hjir stienen en út de 17e en 18e iuw datearren, binne de ien nei de oare ôfbrutsen en hawwe plak makke foar nije wenten. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     Een nieuwe naam voor heel een oud stukje Akkrum, dat het eeuwen lang zonder naam heeft moeten doen. Het straatje loopt van de kerktoren naar de Trigreppel; de huizen die hier stonden en uit de 17e en 18e eeuw dateerden, zijn de één na de ander afgebroken en hebben plaats gemaakt voor nieuwe woningen. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


Boven; Om 'e Toer u1t de Fa Fryske Groun 1932?


Boppe; Om 'e Toer mei op t bankje achter hûs âlde pake Kees Middendorp. Foto © Kees Middendorp.

Boven; Om 'e Toer met op 't bankje achter huis âlde pake Kees Middendorp. Foto © Kees Middendorp.


Boppe-boven: Pake Kees Middendorp. Foto: © Kees Middendorp.Om 'e Toer.


Om 'e Toer 2007.
Boppe; Heech wetter oan De Trigreppel en Om e Toer; "De klompen fan Kerkhof meie wol oan't spit''.

Boven: Hoog water aan de Trigreppel en Om 'e toer: "De klompen van Kerkhof mogen wel aan het spit".


Boppe; Twa kaarten utjûn foar de restoraasje fan de tsjerketoer. 1975

Boven: Twee kaarten uitgegeven tbv. de restauratie van de kerktoren. 1975.


Om 'e Toer 2016.

(Ver)bouwtekeningen 

Boppe-boven: Ontwerp van een dak voor de heer B. Henstra aan Om 'e toer 3. (1928)

Boppe-boven: Te bouwen woning voor dhr. J. van der Berg aan Om 'e toer 4. (1979)

Boppe-boven: Plan voor het bouwen van een woning voor dhr. J. van der Berg aan Om 'e toer 4. (1980)


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.