Buorskip "Nije Skou".

    

     Yn 1723 waard troch de famyljes Van Claerbergen en Andringa in dyk oanlein fan de Jouwer nei Akkrum, en moast der in oerhaal oer 't Deel komme. Dat barde earst mei in skou, letter mei in pont, dy’t betsjinne waard troch in "skouboer "fan de pleats oan it Deel. Doe't dy syn nocht krige en it ferfier oer de pont minder waard, besochten de gemeente Utingeradiel en Haskerlân yn de mande de pont út te besteegjen oan in hierder, mar nei dy syn dea is de oerhaal opdoekt. De namme Nijeskou sil nei 1723 ûntstien wêze troch analogy mei it besteande Aldeskou. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

  

     In 1723 werd door de families Van Claerbergen en Andringa een weg aangelegd van Joure naar Akkrum, en moest daar een overzet over het Deel komen. Dat gebeurde eerst met een schouw, later met een pont, die bediend werd door een ''schouw-boer'' van de boerderij aan het Deel. Toen die niet meer wilde, probeerden de gemeenten Utingeradeel en Haskerland de pont te verhuren aan een pontwachter, maar na zijn dood wordt deze opgeheven. De naam Nije Skou zal in 1723 ontstaan zijn door analogie met het bestaande Alde Skou. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

 


Boppesteand; twa kear pontwachter Titus Slof fan Nije Skou.

Bovenstaand; twee keer pontwachter Titus Slof van Nije Skou.


     Boppe: Sylwedstriid op it Deel by Nije Skou mei in protte taskôgers op 'e wâl. De pleats yn 'e midden fan de foto, is by it oerset fan Nije Skou, rjochting de Jouwer.

     Boven: Zijlwedstrijd op het Deel bij Nije Skou met veel toeschouwers op de wal. De boerderij in het midden van de foto, is bij de pont van Nije Skou, richting Joure.

     Boppe: Dizze mole moat by Nije Skou stien ha. Rjochts fan de famylje van Keimpema. (Sjoen fanút Akkrum). Evie Bosma-Herder is hjir berne. (Foto: © Sietze Herder en famylje).                

     Boven: Deze molen moet bij Nije Skou hebben gestaan. Rechts van de familie van Keimpema. (Gezien vanaf de kant van Akkrum). Evie Bosma-Herder is hier geboren. (Foto: © Sietze Herder en familie).