"De Buorren".

     Yn de Oudfriese Oorkonden fan 1320 (útjefte Sipma) stiet oer de âlde doarpskearn fan Akkrum: "hwsen ende Steden, lidzende in Ackeremma bwren by da westera syda dat personna hws oen dat hoeff". Hjir sil doeld wêze op it Heechein, de Buorren en de Dringelstrjitte, yndied de âlde kearn fan it doarp. Yndertiid waard it stik fan de doarpsstrjitte fan de Kleef nei de Brede Brêge by de Kleef rekkene, mar letter waard dit ek by de Buorren foege. Yn 1955 har de Nammejouwingskommisje dat oernaam en no rint de Buorren fan de Kleef oant de Fermanje ta. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

"De Buorren".

    In de Oudfriese Oorkonden van 1320 (uitgave Sipma) staat over de oude dorpskern van Akkrum: "hwsen ende Steden, lidzende in Ackeremma bwren by da westera syda dat personna hws oen dat hoeff". Hiermee zal it Heechein, de Buorren en de Dringelstrjitte worden bedoeld, inderdaad de oude kern van het dorp. Indertijd werd het gedeelte van de doarpsstrjitte van de Kleef naar de Brede Brug bij de Kleef gerekend, maar later werd dit ook bij de Buorren gevoegd. In 1955 heeft de naamgevingskommissie dat overgenomen en nu loopt de Buorren van de Kleef tot aan de Doopsgezinde kerk. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Boppe: Gesicht op Akkrum. Om 1780hinne. We soene hast tinke dat dit in oar doarp is dan Akkrum.

Boven: Gezicht op Akkrum Ongeveer 1780. We zouden bijna denken dat dit een ander dorp is dan Akkrum.

Bopppe-boven: Ansichtkaart uit ongeveer 1934. 

Boppe-boven: De Buorren uit Ongeveer 1902.

Boppe-boven: Kranten-rtikel uit Heerenveense Courant .

Boppe: Mei noch in sebrapaad yn e Buorren om 1965 hinne .                                                              Boven: Met nog een zebrapad in de Buorren ongeveer 1965.

Boppe-boven: Ansichtkaart Buorren 1908.


(Ver)bouwtekeningen


   Boppe-boven: Verbouw voor Doopsgezinde gemeente Buorren 1. (1972)

   Boppe-boven: Bestektekening van een leugenbank aan de Buorren 1. (1990)

   Boppe-boven: Een nieuw toegangshek voor de Doopsgezinde kerk Buorren 1. (2005)

 Boppe-boven: Bestaande en nieuwe toestand winkelpand "Excelsior" hoek Hoofdstraat/Leechein 1941

   Boppe-boven: Plan voor het bouwen van de woning van de heer F. Kleefstra, Buorren 10. (1973)

   Boppe-boven: Een luifel voor F. Kleefstra, Buorren 10, (1980)

   Boppe-boven: Plan voor verbouwing van het kantoor van N.V. Stoomschaatsenfabriek vh. GS Ruiter       aan de Buorren 12, (1924)

   Boppe-boven: Plan van een vertimmering voor Hotel Kuiper voor de heer G.K. Dijkstra, aan de                 Buorren 16, (1923) 

  Brugwachterswoning aan de Buorren 17, (1914)

   Boppe-boven: Situatie tekening betreffende de woning van A.van der Hoek. (1922)

   Boppe-boven: Plan tot varbouwingvan het bestaande woonhuis tot woon-winkelhuis van B. van Dijk         aan de Buorren 21, (1923)

   Boppe-boven: Coöp-productie en verbruiksver. "Excelsior"UA, Opmeting van het woon- en winkelhuis     aan de Buorren 21, (1926)

   Boppe-boven: Plan van bvertimmering van het perceel met eigenaar Zwier, Buorren 33, (1914).

   Boppe-boven: Plan tot bouwen koffiebar met bovenwoning voor de heer H. Schotanus aan de                 Buorren 39, (1970)

   Boppe-boven: Wijziging-vergroten bergruimte tot slaapkamer met badkamer voor J.J. Postma,                 Buorren 45. (2008)


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.