Underwiis yn Akkrum.            

Understeand in oersjoch fan it Akkrumer ûnderwiis.
Foar mear sjoch folgjende siden. Submappen.

Onderwijs in Akkrum.

Onderstaand een overzicht van het Akkrumer onderwijs.

Voor meer zie volgende pagina's. Submappen.

 

Bewarskoalle.

De Ald Skoalle. (3).

De Waag.

L.O en U.L.O. 'Nes'.

Kristlik ûnderwijs.

Húshâldskoalle. (L.H.N.O.)

Burg. Thalen Skoalle.

Juf. Boerema Skoalle.

MAVO "Midden Fryslân''.

It Krobbehiem.

It Beukerhof.

De nije brede skoalle is iepene yn 2013. (Foto 2022).

De nieuwe brede school is geopend in 2013. (Foto 2022).

 


De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.