Gemeente Utingeradiel.

 Gemeentehûs Utingeradiel, 1932 oant 1984 yn Akkrum. Dêrfoar yn Aldeboarn.

Gemeentehuis Utingeradeel, 1932 tot 1984 in Akkrum. Daarvoor in Aldeboarn.


     Boppesteand in kranteknipsel fan twa gemeentehúzen yn Utingeradiel. Earst yn
Aldeboarn (oant 1930) en dernei yn Akkrum (oant 1984).

     Bovenstaand een krantenknipsel van twee gemeentehuizen in Utingeradeel. Eerst in
Aldeboarn (tot aan 1930) en daarna in Akkrum (tot aan 1984).

 


     "Oarloch" toulûke om it gemeentehûs. ALDEBOARN of dochs AKKRUM. It is in spultsje fan; " Als twee honden vechten om de been, loopt de derde ermee heen". Grou en noch letter it Hearrefean.

     "Oorlog" touwtrekken om het gemeentehuis. ALDEBOARN of toch AKKRUM. Het is een spel van;  "Als twee honden vechten om de been, loopt de derde ermee heen". Grou en nog later Heerenveen.

 

In ferhaal mei alle feiten; KOMT NOCH...                     Een verhaal met alle feiten KOMT NOG.

 

 

      Foto boppe; Gemeentebestjoer Utingeradiel yn Aldeboarn (19  ). Sjoch nûmering op foto;

      Fotoboven; Gemeentebestuur Utingeradeel in Aldeboarn (19  ). Zie nummering op foto;

1 Cupido? v.d.Meulen? Politieagent Kuipers?, 2 Kroeze Terkaple SDAP, 3 Zwaagstra boer Aldeboarn, 4 Homme de Vries boer Aldeboarn, 5 Murk Poppes bakker Westein1, 6 Otte Akkerman zwartverver Aldeboarn, 7  S. Boonstra arbeider woonde op Vredestein, 8 S. de Vries slager Akkrum, 9 A.van der Maar boer Akkrum, 10 Allardus Loots gemeente ontvanger Aldeboarn, 11 Vrouw Visser concierge, 12  Jehannes Wiersma,13 Heine Piersma,14 ten Hoeve, directeur Gasbedrijf Akkrum,15 van der Leest,16 monteur gasbedrijf,17 Visser Politieagent,18 Bergsma Politieagent (Pieter Kikker),19 Groeneveld gemeente secretaris Aldeboarn, 20 Anema, 21 Pieter Bottema boer, 22 Mr. Eugen Nicolaas Walle Maas burgemeester Utingeradeel, later van Weststellingwerf, 23 Vrouw Maas, 24 ?, 25 Vrouw Groenveld, Aldeboarn.

     Op 25-05-1997. Besite oan it museum fan Jopie Slijfer út it Hearrefean, dochter fan agent Slijfer, die gemeente plysje west hat fan 1935 tot 1946 en sy werkende de plysjemannen Visser op nummer 17 en Bergsma, op nummer 18. Agent Bergsma wenne yn de ûnder ferdjipping fan it gebou yn Akkrum, dat letter it gemeentehûs wurden is oan de Galamaleane.

     Op 25-05-1997 besite oanit museum van Jopie Slijfer uit Heerenveen, dochter van agent Slijfer, die gemeente agent was van 1935 tot 1946 en zij herkende de politie agenten Visser op nummer 17 en Bergsma, op nummer 18. Agent Bergsma woonde in de beneden verdieping van het gebouw in Akkrum, dat later het gemeentehuis werd aan de Galamaleane.

 

'T Rechthuys.

 

 

Boppe: De pet fan de meiwurkers fan Gemeente Utingeradiel

Boven: De pet van de medewerkers van de gemeente Utingeradeel.


De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.