. . . earder Skoalstrjitte neamd . . .


     Eartiids rûn fan de Trigreppel út de Alde Haven oan de Buorren ta mar yn de rin fan de jierren groeide dy ticht en yn 1887 waard er op oanstean fan de omwenners alhiel ôfdamme en tichtsmiten. Yn 1852 kocht de gemeente hjir in stik grûn en liet der in skoalle op sette, dy't yn 1885 útwreide waard. De strjitte waard doe Schoolstraat neamd, mar de Nammejouwingskommisje hat der yn 1955 It Leechein fan makke, mei it each op it delrinnend karakter en as pendant fan it Heechein. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

     Eertijds liep van de Trigreppel uit de Alde Haven totaan de Buorren, maar in de loop van de jaren groeide die dicht en in 1887 werd op verzoek van de omwonenden geheel afgedamt en dichtgegooid. In 1852 kocht de Gemeente hier een stuk grond en liet er in school bouwen, die in  1885 werd vergroot. De straat werd toen Schoolstraat genoemd, maar de Kommissie had daar in 1955 It Leechein van gemaakt, met het oog op it neerlopend karakter en als pedant aan het Heechein. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Boppe: In foto fan it begjin fan it Leechein mei slachter Schilstra en hoef-& 'grofsmid' Jan Dokter.

Boven: Een fotovan het begin van it Leechein met slager Schilstra en hoef- & 'grofsmid' van Jan Dokter.

 


Boppe: De skiedingsline (de brêge) tusken Leechein en Rakswâl, mei de buorkerij fan Fokke Aukes de Jong.

Boven; De scheidingslijn (de brug) tussen Leechein en Rakswâl, met de boerderij van Fokke Aukes de Jong.


     Boppe-boven; Plan van het inrichten en verbouwen van een bestaand perceel tot scheersalon voor de heer G. de Vries in 1922. (Leechein 1).

     Boppe-boven: Plan van een vertimmering van een woning aan het brêgegat te Akkrum, eigenaar de heer C.B, van Woerden in 1915. (Leechein 3)

     Boppe-boven: Plan tot het verbeteren van de woning aan de Schoolstraat C 43 te Akkrum, voor de Hr. H.W. van der Leen. in 1954. (Leechein 8).


Boppe en ûnder: De iepenbiere legere skoalle 3, dy't diel útmakket fan it Leechein.

Boveb en onder: De openbare lagere school 3, die deel uit maakt van it Leechein.

Boppe: De âld skoalle fan foar 1920.     Boven; De oude school van voor 1920.


Boppe Boven: Foto's van de voormalige Openbare Lagere chool uit 1997. (Leechein 12).


Foar mear skoalle 3 (Ald skoalle) sjoch ûnderwiis.

Voor meer school 3 (Ald skoalle) zie onderwijs.


Boppe-boven: (Ver)Bouwtekening van een pand Leechein 13 in 1923. 

Boppe-boven: Plan tot verbouwing van het bestaande woonhuis, eigenaar IJ. Koster in 1923.


Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer.

       Ik vond tussen papieren deze foto. Als ik zoiets vind kan ik het niet laten om uit te zoeken wie wie is en welke familiebanden er zijn. De vraag wie wie is heb ik blijkbaar ook jaren geleden al eens al mijn twee tantes (Sjoukje en Willy van der Veen) gesteld en zij hebben wat namen ingevuld. Het zei me niet zoveel, maar na avonden speurwerk en googelen ben ik een heel eind gekomen.

Op een paar na zijn het in ieder geval Akkrumers. Ik ben er niet helemaal uit wanneer de foto gemaakt is, maar in ieder geval voor 1914. Ik schat in tussen 1908 en 1913.

Het lijkt er op dat in het midden een echtpaar zit dat iets te vieren heeft en dit zijn Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer. De naam Kleefstra is een bekende naam in Akkrum.

Ze trouwden in 1880, maar het was voor beide niet het eerste huwelijk. (Mijn over-overgrootmoeder Fimkjen de Boer was eerder getrouwd met Hendrik Alles Wedman)

Achterste rij van links naar rechts:

Hiltsje ten Cate, Wiebe Kleefstra, Richtsje Kleefstra (deze Wiebe en Richtje Kleefstra waren de ouders van Anne Kleefstra ‘verver’, die getrouwd was met tante Betty, wie kent haar niet…), Fimke Wedman (mijn beppe), Sjoukje Wedman, Hendrik Wedman, Baukje Wedman, Fimkjen Wedman, Andries Andrea, Age Wedman (mijn oudoom ‘dove Age’)

Middelste rij (zittend) v.l.n.r.: echtpaar ten Cate , dan in het midden Tjitze Klazes Kleefstra en Fimkjen de Boer (zij woonden waarschijnlijk op Coopersburg) en daarnaast mijn overgrootouders Aagje Andrea en Alle Hendriks Wedman.

Zittend vooraan: Dirk Wedman, Sybren Wedman, Andries Wedman.

Een enkele oudere Akkrumer zal misschien de jongere Wedmannen nog wel herkennen. Leuk vond ik het te ontdekken dat we nog aangetrouwde familie zijn van de Kleefstra’s. Waar ik nog niet uitgekomen ben is hoe het zit met die fam. ten Cate. Zij kwamen uit Nieuwehorne.

(Foto & tekst: © Sietske van der Veen).


     Boppe: In hiel âlde foto en der sille net folle minsken wêze dy’t hjir noch ien fan kinne. Dochs wennen se ea allegearre yn Akkrum, de famylje Wedman.

It binne myn oer-oerpake en beppe (yn 'e midden), rjochts dêrfan myn oerbeppe Aagje mei har man Ale Wedman. (Sy wennen op it Leechein tsjinoer de skoalle). Myn beppe Fimke van der Veen-Wedman (achterste rige, fjirde fan links) wenne letter op de Mounedyk, tsjinoer it winkeltsje fan Hylkje de Boer. As ik my net fersin stiet rjochts achter myn âldomke Age Wedman. Yn syn wurksume libben wurke hy by it hynstedekstasjon fan Jan Postma. Rjochts foar sittend is neffens my myn âldomke Sybren, hy rûn mei de petroaljekarre. (Hy is frij jong ferstoarn yn de fyftiger jierren). It kin ek wêze dat ik Age en Sybren trochelkoar helje op dizze foto. Sybren en Age wiene beide frijfeint en wennen yn it hûs fan harren âlders op 't Leechein. Ik tink dat dizze foto makke is om 1910-1915 hinne. (Foto: © Sietske van der Veen).

 


Boppe; De achterkant fan it Leechein, oan de Polsleat.

Boven; De achterkant van it Leechein, aan de Polsleat.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
 

     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.