Sykplaatsjes.

Hjir en dêr komme we wol ris in 'sykplaatsje' tsjin, wêrfan wy jimme help freegje.

Understeand  sa'n foarbyld;

Zoekplaatjes.

Hier en daar komen we wel eens een 'zoekplaatje' tegen, waarvan wij jullie hulp vragen.

Onderstaand  zo'n voorbeeld;

Boppesteande foto kaam ik tsjin op it ynternet. Hy stiet te keap by "It feilinghús Fryslân". It is in skilderij fan de Boarn yn/by Akkrum út 1943 fan in Poepjes. Wa kin de keunstner/skilder? en wyt wer 't it plakje fan de Boarn ûngefear is? Ful dan njonkensteand formulier efkes yn en klik op verzenden.

Bovenstaande foto kwam ik tegen op internet. Het staat te koop bij "Het veilinghús Fryslân". Het is en schilderij van de Boarn in/bij Akkrumuit 1943 van een Poepjes. Wie kent de kunstenaar/schilder ? en weet waar het plekje van de Boarn ongevee ris? Vul dan het formulier hiernaast in en klik op verzenden.

Boppe-Boven- Aly Westra-van der Mark‎- Stifting Akkrum Ald & Nij, 27 november 2018.
"In een oud album vond ik deze kaart. Achterop staat gecostumeerd schaatsen in Akkrum. De kaart is vergeeld, maar misschien herkennen oud Akkrumers iets of iemand".

  • Boppe de minsken, yn 'e midden is in wjuk fan in mole te sjen, miskien is dat in oanknopingspunt? Trigreppel?

  • Rjochts op de side kinne jo reagearje.

 

 

  • Boven de menigte, in het midden is een molenwiek te zien, mischien een aanknopingspunt? Trigreppel?

  • Rechtsboven op de blz. kunt U reageren.