De strjitte.   De straat.


Earder ek 'Willemskaai/Willemskade'.

 

     Mei de Trigreppel wurdt sawol doeld op de strjitte as it wetter. De Trigreppel waard earder de Willemskaai/Willemskade neamd. 

Doe't om 1900 hinne de feart de Trigreppel útleike waard brochten de slatters de bagger op in stik grùn dêrnjonken, dat eigendom wie fan Willem Jehannes Koopmans. Dy ferkocht it ophege lân yn twa perseeltsjes foar de bou fan huzen by it wetter lâns. De lju makken der al gau de Willemskade fan, nei de eigner fan it lân. De Nammejouwingskommisje hat yn 1955 wizer west, en neamde de stritte nei it wetter de Trigreppel. (Willem Jehannes Koopmans hat earne oars yn Akkrum en strjitte nei him ferneamd krigen), (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Eerder ook 'Willemskaai/Willemskade'.

 

     Met de Trigreppel wordt zowel de straat als het water bedoeld. De Trigreppel werd eerder de Willemskaai/Willemskade genoemd. 

Toen om 1900 heen de vaart de Trigreppel uitgebaggerd werd brachten de baggeraars de bagger op een stuk grond ernaast, dat eigendom was van Willem Jehannes Koopmans. Die verkocht het opgehoogde land in twee percelen voor de bouw van huizen bij het water langs. Omwonenden maakte er al snel de Willemskade van, naar de eigenaar van het land. De Naamgevingscommisie is in 1955 verstandiger geweest en noemde de straat naar het water de Trigreppel. (Willem Jehannes Koopmans heeft elders in Akkrum een straat naar zich vernoemd gekregen), (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

  Foto boppe: It Eastlike part fan de Trigreppel. (1958)  Foto boven: Het Oostelijk deel van de Trigreppel.

    Foto boppe: It middelste part fan de Trigreppel. (1956)  Boven: Het middelste deel van de Trigreppel.

Foto boppe: It Westlike part fan de Trigreppel.(om 1960 hinne)

Boven: Het Westlijk deel van de Trigreppel.


Njonken de strjitte de ''Trigreppel'' leit it wetter de " "Trigreppel".

(Dy wurdt yn de map 'Trigreppel wetter' besprutsen).

Dêr stean ek wer nijsgjirrige feiten.

Naast de straat de ''Trigreppel'' ligt het water de ''Trigreppel''.

(Die wordt in de map 'Trigreppel wetter' besproken).

Daar staan ook weer interesante feiten. 

 Boppe: In part fan de Trigreppel mei de Polsleat yn Fûgelflecht om 1939 hinne.

  Linksboppe-boven: Boele Romkje Zijlstra.               Rjochtsboppe: Ta oantinken oan it klear kommen fan 'e restauraesje yn in monumintenjier 1975,  Akkrum - - - - - - - - - - - - - Palm-snein.( © R. Kijlstra).

Foto boppe-boven: © 1977.


   

Under/onder: Foto's van verschillende plekken van de Trigreppel.

 

Boven: Winkel met Manufacturen & Kruidenierswaren van P.W. de Vries.  Rechts © ca. 2010.

     Foto boppe: De Wenarke fan de famylje Calsbeek dy dêr lein hat fan maaje1953 oant juli 1954.

     Foto boven: De woonark van de familie Calsbeek heeft daar van mei 1953 tot juli 1954 gelegen.

     Rechts boven een schilderij van de Trigreppel van © Harm de Jong.


     "Op de moarn fan freed 29 maaie 1953 smiet Roel Sales, de sânskipper fan Holwert, de sleepkabel fan ús wenarkje los en wy draaiden de Trigreppel yn, dêr’t myn omkes Wytse en Ype (Wiersma) al op de kant klear stienen en ús nei it lisplak tsjinoer it hiem fan Klaversma brochten. Us aventoer Akkrum wie begûn. Wa hie tocht dat it mear as 60 jier duorje soe. Yn 1954 wie ús wenarke goed foar in romantyske printbrievekaart" (linksboppe). (@ Jan Calsbeek).

 


In part fan de "Trigreppel" waard "Ald Haven" neamd.

      Der't no yn Akkrum it Leechein is, rûn eartiids út de Trigreppel wei in haven oan de doarpsstrjitte ta.

Een deel van de "Trigreppel" werd "Ald Haven" genoemd.

     Waar thans in Akkrum it Leechein is, liep vroeger vanuit de Trigreppel in haven tot aan de dorpsstraat.

 

    Sjoch foar mear "Alde haven" op de Submap "Alde Haven". Der stean ek noch nijschjirrige feiten.

 


Under ôfbyldings út moaneblêd ''Fan Fryske Groun" Onder afbeeldingen uit maandblad "Fan Fryske Groun".

 

 Foto's boven en onder: Moet zijn Trigreppel, maar eerder werd Vinkebuurt dus ook wel gebruikt.

   Boppe mei 1933.


     Foto boppe-boven © Fan Fryske Groun 1931.

Foar de hiele skiednis fan dizze buokerij: Boek, "Boerderijen van Akkrum", FC 16.

Voor de gehele geschiedenis van deze boerdeij: Boek, "Boerderijen van Akkrum", FC 16.

Eventueel nog te koop, bij:  Stifting akkrum ald en nij


Onder: Onroerend goederen aan de Trigreppel.

 

Leeuwarder Courant 15-12-1876.


     Advertentie boven en onder: Woning te koop Trigreppel 19, 1987. (middenboven 2003). Rechts Nr.9.


     Advertentie boven: juni 1976.                                                 Advertenties boven: 1961 en 1965.


Boven Woning te koop Trigreppel 4, 1988.                Boven Woning te koop Trigreppel 7, 1989.


Krantenijs . . . Mid Frieslander.


(Ver)Bouwtekeningen.

                     Klik op de tekening foar fergrutting.     Klik op de tekening voor vergroting.

  Trigreppel 2, 1950                 Trigreppel 4, 1977           Trigreppel 6,                Trigreppel 7, 1968.

  Trigreppel 8, 1927                Trigreppel 8, 1964                      Trigreppel 9, 1922       Trigreppel 9, 1970

   Trigreppel 9, 1980             Trigreppel 10, 1930             Trigreppel 11, 1972             Trigreppel 11, 1972

  Trigreppel 11, 1980                Trigreppel 12, 1927                  Trigreppel 13, 1952    Trigreppel 15, 1963

Trigreppel 17, 1972                  Trigreppel 17, 1972            Trigreppel   17, 1972         Trigreppel 17, 1981

  Boven: Trigreppel 19, 1977.                                                                   Boven: Trigreppel 21, 1958.


      Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan ûndersteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


      Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan onderstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.