Stifting Akkrum Ald & Nij,        Sûnt 1942.

Stichting Akkrum Ald & Nij,   Sinds 1942.


Stifting Akkrum Ald & Nij,  Ljouwerterdyk 28, efterkant (yn 'e midden) Coopersburg.   

 

Bestjoer; sûnt april 2018.

Foarsitter;         Bart Dikkerboom,                 0566-            ,          bartdikkerboom@upcmail.nl
Skriuwer;          Appie Kamstra,                     0566-            ,          stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Ponghâlder;     Douwe van der Meulen,       0566- 652298,          d.meulen9@upcmail.nl

Argyf;               Pier van der Heide,               0566-652426,           piervanderheide@gmail.com

Bysitter;           Theo Mast.                             0566-            ,          gthmast47@outlook.com

                          

Njonken it bestjoer is der ek noch in ploech fan sa'n 10 aktive stipers;

Jan Calsbeek, Aaltsje Siesling, Anne Dijkstra, Anne Kooistra, Geart de Jong, Jan Eijzenga, Meindert Geertsma, Pier Dijkstra, Tamme Velstra, Andries Renema,  . . .

 

Sjoch ek op de FaceBook site;        Stifting Akkrum Ald & Nij;       KLIK hjir.

                                                      

Sjoch ek op de FaceBook site;        Akkrum-Nes Yn 't Ferline;        KLIK hjir.

                                                      

 

Understeand it hjoeddeiske bestjoer fan Akkrum Ald & Nij, 2019.

Onderstaand het hedendaagse bestuur van Akkrum Ald & Nij, 2019.


Stichting Akkrum Ald & Nij,  Ljouwerterdyk 28, achterkant (in het midden) Coopersburg.              

 

Bestuur; sinds april 2018.

Voorzitter;             Bart Dikkerboom,            0566-65       ,       bartdikkerboom@upcmail.nl
Secretaris;            Appie Kamstra,                0566-65     ,         stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Penningmeester; Douwe van der Meulen,  0566- 652298,      d.meulen9@upcmail.nl

Archief;                Pier van der Heide,           0566-652426,      piervanderheide@gmail.com

Bijzitter;               Theo Mast.                         0566-65               gthmast47@outlook.com

                       

Naast het bestuur is er ook nog een groep van zo'n 10 active donateurs;

Jan Calsbeek, Aaltsje Siesling, Anne Dijkstra, Anne Kooistra, Geart de Jong, Jan Eijzenga, Meindert Geertsma, Pier Dijkstra, Tamme Velstra, Andries Renema, . . .  

 

Kijk ook op de FaceBook site;     Stifting Akkrum Ald & Nij;   KLIK HIER.

 

Kijk ook op de FaceBook site;     Akkrum-Nes Yn 't Ferline;   KLIK HIER.