Stifting Akkrum Ald & Nij,      Sûnt 1942.

Stichting Akkrum Ald & Nij,   Sinds 1942.


Stifting Akkrum Ald & Nij,  Ljouwerterdyk 28, efterkant (yn 'e midden) Coopersburg.   

 

Bestjoer; sûnt april 2018.

Foarsitter;         Bart Dikkerboom,                                    bartdikkerboom@upcmail.nl

Skriuwer;          Appie Kamstra,                                        stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Ponghâlder;     Appie Kamstra                                          stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Argyf;               Pier van der Heide,     0566-652426,        piervanderheide@gmail.com

Bysitter;           Theo Mast.                                                 theomast12@gmail.com

   Sjoch ek  www.aldennijakkrum.nl                      

Njonken it bestjoer is der ek noch in ploech fan sa'n 10 aktive stipers;

Jan Calsbeek, Aaltsje Siesling, Anne Dijkstra, Geart de Jong, Jan Eijzenga, Meindert Geertsma, Pier Dijkstra, Hans Elzinga, Tamme Velstra, Hanneke Wijma, . . .

 

Sjoch ek op de FaceBook site;        Stifting Akkrum Ald & Nij;       KLIK hjir.

                                                      

Sjoch ek op de FaceBook site;        Akkrum-Nes Yn 't Ferline;        KLIK hjir.

                                                      

 

Understeand it hjoeddeiske bestjoer fan Akkrum Ald & Nij, 2019.

Onderstaand het hedendaagse bestuur van Akkrum Ald & Nij, 2019.


Stichting Akkrum Ald & Nij,  Ljouwerterdyk 28, achterkant (in het midden) Coopersburg.              

 

Bestuur; sinds april 2018.

Voorzitter;             Bart Dikkerboom,            0566-65....      ,      bartdikkerboom@upcmail.nl
Secretaris;            Appie Kamstra,                0566-65....      ,      stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Penningmeester; Appie Kamstra,                0566-65....       ,      stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Archief;                Pier van der Heide,           0566-652426,        piervanderheide@gmail.com

Bijzitter;               Theo Mast.                         0566-65....      ,      theomast12@gmail.com

                       

Naast het bestuur is er ook nog een groep van zo'n 10 active donateurs;

Jan Calsbeek, Aaltsje Siesling, Anne Dijkstra, Geart de Jong, Jan Eijzenga, Meindert Geertsma, Pier Dijkstra, Tamme Velstra, Hans Elzinga, Hanneke Wijma. . .  

 

Kijk ook op de FaceBook site;     Stifting Akkrum Ald & Nij;   KLIK HIER.

 

Kijk ook op de FaceBook site;     Akkrum-Nes Yn 't Ferline;   KLIK HIER.

 

       

       Boppe de lokaasje (regintenkeamer fan Coopersburg) wer't wy ús gearkomsten fan Akkrum Ald en Nij hâlde.

        Boven de locatie (regentenkamer van Coopersburg) waar wij onze vergaderingen van Akkrum Ald en Nij houden.