Wat jildt foar de G.S. Ruiterstrjitte en de Sake Visserstrjitte, jildt eins ek foar de S.P. Hoitemastrjitte yn it Hemmenplan, (De Jimmen) dêr't de gemeenteried de neitins oan S.P. Hoitema, de bekende fabrykseigner yn de earste helte fan de 19e iuw libben mei hâlde wol. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

De S.P. Hoitemastrjitte is eins net in strjitnamme, de oanleunwenten fan soarchsintrum 'Leppehiem' wurde dêrmei oantsjut. It giet eins allinnich mar om de bûtekant fan it gebou. De strjitte sels hiet Sr. van der Vegtstrjitte. Foar mear oer S.P. Hoitema, sjoch fierder).           (LETTER).

 

     Wat geldt voor de G.S. Ruiterstrjitte, geldt eigenlijk ook voor de Sake Visserstrjitte in het Hemmenplan, (Jimmen) waarmee de gemeenteraad de herinnering aan de bekende fabriekseigenaar in de eerste helft van de 19e eeuw levend wil houden. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

De S.P. Hoitemastrjitte is eigenlijk geen straatnaam, de aanleunwoningen van zorgcentrum 'Leppehiem' worden drramee aangeduid. Het gaat eigenlijk alleen maar om de buitenkant van het gebouw. De straat zelf heet Sr. van der Vegtstrjitte. Voor meer over S.P. Hoitema, zie verder.         (LATER).


Boppe: De S.P. Hoitemastrjitte. (Oanleunwenten fan soarchsintrum Leppehiem. (2019)

Boven: De S.P. Hoitemastrjitte. (Aanleunwoningen van Zorgcentrum Leppehiem. (2019).

Boppe/boven: Verbouw Leppehiem, (S.P. Hoitemastrjitte) 1991.