. . . of earder . . .                        . . . of eerder . . .

      De namme Sitadel is ûntliend oan pleats nr. 8 fan de Floreenkohier, dy't eartiids yn it lân stie, sawat op it plak der't no it spoarstasjon is. Op de Eekhoffkaart fan 1849 is it pleatske en tabehearren noch oanjûn, mar mei it oanlizzen fan it spoar (1868) is alles opromme. De pleats hie gjin namme, mar yn de folksmûle waard - ek letter noch - it plak oantsjut mei "De Sitadel", de namme dy't troch de Kommisje yn 1955 oernomd is foar de húzen, dy't yn 1905 lâns de spoarput boud binne. Oarspronkelik wiene der twa blokjes fan acht arbeiderwenten en sa ûntstie de namme Zestienhuizen (Sechstjenhúzen). Letter kamen der mear húzen by (sjoch nr. 99 "Sitadel"). (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

       De naam Sitadel is ontleend aan boerderij nr. 8 van de Floreencohier, die eertijds in het land stond, zowat op de plek waar nu het station is. Op de Eekhofkaart van 1849 is de  boerderij en toebehoren nog aangegeven, maar met het aanleggen van het spoor (1868) is alles opgeruimd. De boerderij hat geen naam, maar in de volksmond werd - ook later nog - de plek aangeduid met "De Sitadel", de naam die door de Commisie in 1955 oevergenomen is voor de huizen, die in 1905 langs de spoorput geboud zijn. Oorspronkelijk waren er twee blokjes van acht arbeiderswoningen en zo ontstond de naam Zestienhuizen (Sechstjenhúzen). Later kwamen er meer huizen bij (sjoch nr. 99 "Sitadel"). (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).


       Boppe: Yn 2004 wie it hûndert jier lyn dat de twa blokjes fan acht wenten boud binne. Sechstjinhuzen (Zestienhuizen) neamd. Yn it boekwurkje (Krapoan 100 siden) dat doe makke is, stean in soad famyljefoto's fan minsken dy der ea, oant 2004, wenne ha. (Boekjes binne NET mear te keap).

       Boven: In 2004 was het honderd jaar geleden, dat de twee blokjes van acht woningen geboud zijn. Sechstjinhúzen (Zestienhuizen) genoemd. In het boekwerkje (Bijna 100 bladzijden) dat toen gemaakt is, staan veel familie foto's van mensen die er ooi, tot 2004, hebben gewoond. (Boekjes zijn NIET meer te koop).

      Boppe: In ynkleurde kaart fan de Sitadel (Sechstjinhúzen) mei it bûterfabryk links boppe. (Om 1904 hinne).

      Boven: Een ingekleurde ansichtkaart van de Sitadel (Sechstjinhúzen) met de zuivelfabriek links boven. (ca. 1904).

Boppe: In kaart fan letter tiid (Om 1935 hinne) fan de Boarnsterdyk ôf.

Boven; Een kaart van later datum (Ca. 1935) vanaf de Boarnsterdyk.

Boppe: Sechtjin dakkapellen, noch netsjes yn 'e rige. (Foto: Om 1950 hinne).

Boven: zestien dak kapellen, noch netjes op een rij. (Foto: Ca. 1950).

Boppe: De selde kaart as boppe, mar dan net ynkleure. (1904).

Boven. De zelfde kaart als boven, maar dan niet ingekleurd. (1904).


       Boppe: Dit is Beppe Janna Hollander-van den Bos (26 mei 1889- 22 april 1967) njonken har wente oan de Sitadel 33 oan it húshimmeljen. (Sy wennen yn de Lêste wente oan de Sitadel). (Foto's: Om 1960 hinne). (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander)

       Boven: Dit is Beppe Janna Hollander-Van den Bos (26 mei 1889- 22 april 1967) naast haar woning aan de Sitadel 33 aan de grote schoonmaak. (LZij woonden in de laatste woning aan de Sitadel). (Foto's: Ca. 1960). (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander)

      Boppe: Nochris Janna Hollander van den Bos mei de Ds. Hasperskoalle op eftergrûn. En in fisitekaartsje fan de famylje W.K. Hollander. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander).

      Boven: Nog eens Janna Hollander-van den Bos met de Ds. Hasperschool op de achtergrond. En een visitekaartje van de familie W.K. Hollander. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander).

      Boppe links: Froukje Nora Stoker- Hollander (23 Nov. 1934- 23 Feb. 2017) mei har heit Wouter Koops Hollander. (13 Jan 1874 - ferstoarn yn 1967). Foto midden: Janna Hollander-van den Bos njonken harren wente. Foto rjochts: Froukje Nora Stoker- Hollander yn harren blommethún.          

      Boven links: Froukje Nora Stoker-Hollander (23 nov. 1934 - 23 feb. 2017)  met haar vader Wouter Koops Hollander. (13 jan.1874- overl. in 1967). Midden: Janna Hollander-van den Bos naast hun woning. Rients van der Schaaf kocht it hûs fan'e famylje Hollander. Foto rechs: Froukje Nora Stoker-Hollander in de bloementuin.

     

      Boppe: Janna en Wouter Hollander by harren grientetún oan de Sitadel en foto midden: breidspear Froukje Nora Hollander en Harry Stoker, dy't op 10 des.1963 yn it houweliksboatsje stat binne. Rjochts Janna Hollander mei de Ds. Hasperskoalle  op 'e éftergrûn. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander).

      Boven Janna en Wouter Hollander bij de groentetuin oan de Sitadel en foto midden: bruidspaar Froukje Nora Hollander en Harry Stoker die op 10 dec. 1963 in het huwelijksbootje zijn gestapt. Rechts: Janna hollander met de Ds. Hasperschool op de achtergrond. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander)

       Boppe lofts: Werom yn de tiid . . . en wol 1958. Dit is beppe Janna Hollander-van den Bos, dy't nei hûs fytst. (It lêste hûs, nr. 33, earder A 109). Rjochts: Wouter Hollander hat in kit koalen út it hok ophelle. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander)

       Dit is terug in de tijd . . . en wel 1958. En dit is Beppe Janna Hollander van den Bos, die naar huis fietst (het laatste huis, nr. 33, eerder A 109). Rechts: Pake Wouter Hollander heeft een kit kolen uit de schuur gehaald. (Foto's: © Froukje Nora Stoker-Hollander)

      Boppe: Winter wille op De (spoar) put by sechstjinhúzen/Sitadel omtrint 1956. It famke rjochts foaroan is Koosje Braam. Links Grietsje Bakker en midden Anne Zwerver. (Foto: 1956 Jan/John van Dam).
      Boven: Winterplezier op de (spoor) Put bij Sechstjinhúzen/Sitadel ca. Het meisje rechts vooraan is Koosje Braam. links is Grietje Bakker en midden Anne Zwerver. (Foto:1956, Jan/John van Dam).

Boppe: Twa kear spoar en twa kear Sitadel rjochts op de éftergrûn.

Boven: twee keer spoor en twee keer Sitadel rjochts op de achtergrond.

Boppen: De hoeke Boarnsterdyk mei de Sitadel (rjochts).

Boven: De hoek Boarnsterdyk met de sitadel (rechts).

      Boppe: Bushokje (âldjiersnacht 2002-2003) oan de Alde Rykswei (By Sitadel) yn brân stutsen. (Foto: janewaris 2003).

      Boven Bushokje (oudjaarsnacht 2002-2003) aan de Alde Rykswei (bij Sitadel) in brand gestoken. (Foto; januari 2003).

Boppe: Kampeare en strânfermaak oan de Spoarput by Sitadel. (Foto: 2007).

Boven: Kamperen en strandvermaak aan de Spoorput bij Sitadel. (Foto: 2007).

Boppe/boven Actie; "Niet te snel op de Sitadel, 20 km.

       Boppe: Se binne drok drok oan it baggerjen yn en rûnom Akkrum hinne. Oan de Siitadel (Sechstjinhúzen) freegje se harren (fergees) ôf oft de spoarput ek útbaggere wurde sil. (Foto: © Pier van der Heide, 2017).

      Boven: Men is druk aan het baggeren in en rondom Akkrum. Aan de Siitadel (Sechstjenhúzen) vragen ze zich (vergeefs) af of de spoorput ook zal worden gebaggerd. (Foto: Pier van der Heide, 2017).


Boppe: In Drone foto fan de Sitadel yn Noardlike rjochting. (Foto: © @ my Drone, juli 2019).

Boven: Een drone foto van de Sitadel in Noordelijke richting. (Foto: © @ my Drone, juli 2019).


Sjoch fierder nei ûnderen foar (ald) bewenners fan Sitadel/Sechstjinhuzen.

Zie verder naar onderen voor (oud) bewoners fan Sitadel/Sechstjinhuzen


Bewenners fan de Sitadel

Boppesteand in plattegrûn fan de Sitadel mei hûsnûmering, sadat jo sjen kinne wa't wêr wenne hat.  Rjochts in omnûmerlist fan âlde nei nije hûsnûmers (<1958>) en wa der doe wennen.

Bovenstaand een plattegrond van de Sitadel, zodat u kunt zien wie waar woonde. Rechts een omnummerlijst van oude naar nieuwe huisnummers. (<1958>) en wie er toen woonden.


      D'r ha troch de jierren hiel wat minsken op Sechstjinhúzen/Sitadel wenne. Dat wiene ûnder oaren: Van der Schaaf, Oostwoud, Bakker, Walma, Hiddema, Willemsma, van der Duim, Hijlkema, Reidinga, Wijtten, Hendriks, Braam, Harsta, van Dijk, Oenema, Bergsma, Rozenberg, Hollander, ensfh.

       Er hebben door de jaren heel veel mensen op Sechstjenhúzen/Sitadel gewoond oa: van der Schaaf, Oostwoud, Bakker, Walma, Hiddema, Willemsma, van der Duim, Hijlkema, Reidinga, Wijtten, Hendriks, Braam, Harsta, van Dijk, Oenema, Bergsma, Rozenberg, Hollander, enz.


Understeande Famylje portretten komme út it boekje: "Hûndert jier rûnom Sechstjin huzen". 1904-2004.


Onderstaande Familieportretten komen uit het boekje "hûndert jier rûnom Sechstjjinhuzen". 1904-2004.

Famylje Hollander fan de Sechstjinhúzen/Sitadel.


Famylje Kramer fan Sechstjinhúzen/Sitadel nummer 21.


Boppe/boven: Sjoerd en Jeltsje Walma, nummer 5.


Boppe/boven: Wieberen en Loltsje Bakker. Nummer 15.


Sipke en Griet Oostwoud. Nummer 10.


Boppe/boven: Sipke en Griet Oostwoud. Nummer 10.


Bope/boven: Jan en Gellie Reidinga. Nummer 1.


Boppe/boven: Eize en Jitske Rozenberg. Nummer 19.


Boppe/boven: Thoman en Trientsje van Kalsbeek. Nummer 9.


Boppe/boven: Goitsen en Akke van der Schaaf. Nummer 24.


Boppe/boven: Pake Geert en Beppe Cilia Postma woonden op de sitadel 13 Akkrum.
Dit is een foto met de kinderen: vlnr. Arend en Frerik en Germ en mijn moeder Grietje. (Letter troud mei Hendrik Wedman).                                                                                   (Foto: © Cor Wedman).


De Spoarput.

Boppe: De spoorput fanôf de Boarnsterdyk. 'Hast tichtgroeid'. July 2019.       

Boven de spoorput vanaf de Boarsnsterdyk. 'Bijna dichtgegroeid'. Juli 2019.

Under: De spoorput fanôf it Súden (Carpoolplak). July 2019

Onder De Spoorput vanuit het Zuiden (Carpoolplaats). Juli 2019.

(Ver)bouwtekeningen.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 1, met (ver)bouwtekeningen uit 1938, 1938 en 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2, met (ver)bouwtekeningen uit 1972 en 1981.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 4 en 2x 5 met (ver)bouwtekeningen uit 1983, 1972 en 1983.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 6,7 en 8 met (ver)bouwtekeningen uit 1975, 1969 en 1968


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 9 en 10, met (ver)bouwtekeningen uit 1955, 1968 en 1964.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 11, met (ver)bouwtekeningen uit 1964 en 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 16 en 17, met (ver)bouwtekeningen uit 1965, 1976 en 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 18, 19 en 20, met (ver)bouwtekeningen uit 1993, 19357 en 1965.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 20 en 2x 21, met (ver)bouwtekeningen uit 1983, 1923 en 1965.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 23, 24 en 25, met (ver)bouwtekeningen uit 1928, 1983 en 1976.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 26 en 28, met (ver)bouwtekeningen uit 1929, 1972 en 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 2x 28-29, met (ver)bouwtekeningen uit 1913, 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 30-31 en 32, met (ver)bouwtekeningen uit 1915.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 31, 32 en 33, met (ver)bouwtekeningen uit 1996, 1992 en 1969.


Boppe/boven: Sitadel-Sechstjenhúzen 33, met (ver)bouwtekeningen uit 1972, 2002 en 1972.