Ald Skou.

  

       Rienks en Walther nimme yn harren "Binnediken en Slieperdiken" oan, dat mei it oanlizzen fan diken yn de 10e iuw de Slachte oansleat oan de Himdyk en de Griene dyk, mar dat letter (yn de 13e iuw) mei it trochgraven fan de Wjittering de ferbining ferbrutsen waard en in oerhaal ynsteld wurde moast. Yn 1546 wol it Hof fan Fryslân de rydwei nei 't suden ferbetterje en skriuwt it in brief nei it Ealsumer kleaster dêr't yn oanstien wurdt op it lizzen fan in brêge oer de Wjittering. Dêr is doe neat fan komd; it bleau by in skou. Earst yn 1848 kaam oer de Wjittering in brêge te lizzen yn de Rykswei. Wierskynlik is de namme Alde Skou ûntstien yn 1723, doe't de Vegelinsdyk nei de Jouwer ree kaam en oer it Deel in oerhaal ynsteld waard, dy't de Nije Skou neamd waard. Neffens it Floreenkohier stiene te Alde Skou sa'n tolve pleatsen, mar yn de rin fan de tiid binne de measten ôfbrutsen en bleaunen der, wat Utingeradiel oangiet, mar fiif oer. Der binne in pear wenhuzen by komd en fierder is fansels de herberch "Alde skou" tige fan belang (west). (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

   

       Rienks en Walther nemen in hun "Binnediken en Slieperdiken" aan, dat met de aanleg van wegen yn de 10e eeuw de Slachte aansloot aan de Himdyk en de Griene dyk, maar later (in de 13e eeuw) met het doorgraven van de Wjittering de verbinding verbroken is en een overzet ingesteld moest worden. In 1546 wil het Hof van Friesland de rijweg naar het zuiden verbeteren en schrijft het een brief naar klooster Ealsum, waarin gevraagd wordt om het aanleggen van een brug over de Wjittering. Dit is niet gebeurd; het bleef een schouw. Pas in 1848 kwam een brug over de Wjittering in de Rijksweg. Waarschijnlijk is de naam Alde Skou ontstaan in 1723, toen de Vegelinsdyk naar Joure gereed kwam en een overzet ingesteld werd en Nije skou genoemd werd. Volgens het Floreencohier staan te Alde Skou zo'n twaalf boerderijen, maar in de loop van de tijd zijn de meesten afgebroken en bleven er, wat Utingeradeel betrof, maar vijf over. Daarnaast zijn er nog een paar woonhuizen bijgekomen en verder is de Herberg "Alde Skou" zeer belangrijk (geweest). (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

                                                                                              Boppe-boven: Ald-Skou om 1910 hinne.     Sprekt ús wurk jo oan, en wolle jo ús stypje? Stiper wurde kinne jo al fan €8,50 ôf, it jier. Folje dan ûndersteand formulier yn en klik op "Verzenden".

    Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons onder-steunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Vul dan onderstaand formulier in en klik op "Verzenden".

 

Alfêst tige tank.     Alvast hartelijk dank.


Boppe/boven: Hotel Oude Schouw aan de Zuidzijde van het Prinses Margriet Kanaal.

 

Boppe/boven: Brugwachterswoning aan de Noordzijde van het Prinses Margriet Kanaal.


Boppe; LC 19 maaie 2010, "Herinneringen aan Oranjekoek van Oudeschouw".

Boven; LC 19 mei 2010, "Herinneringen aan Oranjekoek van Oudeschouw".

 


       JONGER NIJS oer ALD SKOU.       JONGER NIEUWS over ALD SKOU.

Boppe: (Knipsel út de Friese Koerier).   Boven: (Knipsel uit de Friese Koerier).

Foar mear fan boppesteand artikel, sjoch ûnder ''dizze"  knop.

Voor meer van bovenstaand artikel, kijk onder "deze"  knop.


Boppe: Aldskou nr.2 yn 1976.                                        Boven: Oudeschouw nr. 2 in 1976.


Boppe: Aldskou nr.6 yn 1975.                                        Boven: Oudeschouw nr. 6 in 1975.


Boppe en ûnder: Aldskou nr.6 yn 1983.                         Boven en onder: Oudeschouw nr.6 in 1983.


Boppe en ûnder: Aldskou nr.9 yn 1977.                         Boven en onder: Oudeschouw nr.9 in 1977.

Klik  "HJIR"  foar oarlochsferhalen oer Ald Skou.

Klik "HIER" voor oorlogsverhalen over Ald Skou.


Understeand (Fer)boutekeningen fan panden op Ald Skou

Onderstaand (Ver)bouwtekeningen van panden op Ald Skou

 

             Boppe; (Fer) boutekeniing fan Ald Skou nr.2  in 1917.

Boppe en ûnder: Aldskou nr.3 yn 1995.                         Boven en onder: Oudeschouw nr.3 in 1995.Under in searje (Fer) boutekeningen fan Aldskou nr. 6  troch de jierren.

Onder een serie (ver) bouwtekeningen van Oudeschouw nr. 6 door de jaren.

Boppe: Aldskou nr.6 yn 1951.                                        Boven: Oudeschouw nr. 6 in 1951.

                           

Boppe: Aldskou nr.6 yn 1966.                                              Boppe: Aldskou nr.6 in 1968.                  Boven:  Oudeschouw nr. 6 in 1966.                                     Boven: Oudeschouw nr. 6 in 1968. 


Boppe en ûnder: Aldskou nr.6 yn 1975.                         Boven en onder: Oudeschouw nr.6 in 1975.


Boppe: Aldskou nr.6 yn 1976.                                        Boven: Oudeschouw nr. 6 in 1977.


Boppe en ûnder: Aldskou nr.6 yn 1980.                          Boven en onder: Oudeschouw nr.6 in 1980.


Boppe: Aldskou nr.11 yn 1976.                                        Boven: Oudeschouw nr. 11 in 1976.

Boppe: Aldskou nr.11 yn 1977.                                        Boven: Oudeschouw nr. 11 in 1977.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan neiststeand formulier yn en klik op 'Verzenden'.


     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.