De Lange Miente,   earder Greidwei neamt.

     De Lange Miente rint fan de Grytmanswei nei de Kanadeeskestrjitte, frijwol lykop mei de Koarte Miente. In jier nei de twadde wrâldoorloch waarden hjir de earste huzeblokken boud, nei jildlike stipe fan de eigen Akkrumers. Dêrom krigen dy huzeblokken ek de nammen "Burgerzin" en "Eendracht" en waard de strjitte sels "De Greidweg" neamd, om't hjir foar dy tiid noch lân wie. De Kommisje achte dy namme net botte gaadlik en fûn op deselde grûnen as by de Koarte Miente oanjûn is, de "Lange Miente" in bettere namme. (Ut Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

De Lange Miente, eerder Greidwei genaamd.

      De Lange Miente loopt van de Grytmanswei naar de Kanadeeskestrjitte,vrijwel gelijk met de Koarte Miente. Een jaar na de tweede wereldoorlog werden hier de eerste huizenblokken gebouwd, na donaties van de eigen Akkrumers. Daarom kregen die huizenblokken ook de namen "Burgerzin" en "Eendracht" en werd de straat zelf "De Greidweg" genoemd, omdat hier voor die tijd nog land was. De Commissie achte die naam niet heel passend en vond op dezelde gronden als bij de Koarte Miente aangegeven is, de "Lange Miente" een betere naam. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

  Boppe-boven: De Lange Miente. 

   Boppe-boven: 29 januari 1952.  Under-onder: 30 januari1952.

     Boppe-boven: Het is bruidspaar Herman Brandsma (2e van links) en Klaasje Brandsma-Grossoo (2e van rechts)  die de naam "Eendracht" onthuld  en daarmee de 20 nieuwe woningen officieel zijn opgeleverd aan de bewoners. Geheel rechts burgemeester Jan Lourens Thalen van gemeente Utingeradeel. (Foto 30 januari 1952). Foto onder "Burgerzin".


Linksboven 'Burgerzin' en rechtsboven  'Eendracht'.


De musyktinte.          De muziektent.

  De Musyktinte is om 1966 hinne ôfbrutsen.               De muziektent is ongeveer 1966 afgebroken.

Boppe: Hjir de musyktinte yn 1958, mei it korps tidens harren 50 jier bestean.

Boven: Hier de muziektent met het korps tijdens het 50 jaar jubileum.

  De Musyktinte hat der stien tusken 19 . .   en 1966.

      Boppe: De band "Bone shake & saw blues men" op de musyktinte, mei Lange Miente bewenner Jaap Jongedijk. Flnr: Jelle Zwanenburg, Hennie Bos, Jaap Jongedijk, Joop Schulp en Johan Dalstra. (Foto 1966).

     Boven: De band "Bone shake & saw blues men" op de muziektent, met Lange Miente bewoner Jaap Jongedijk. Vlnr: Jelle Zwanenburg, Hennie Bos, Jaap Jongedijk,Joop Schulp en Johan Dalstra. (Foto 1966).


Boppe-boven: De buertferiening fan de Greidwei-Lange Miente sil op stap mar wer hinne?


  Boppe-boven: De Lange Miente met links vooraan de Huishoudschool.


     Ha jo noch fragen, op- of oanmerkingen, folje dan njonkensteand formulier yn en klik op 'Verzenden'.
     Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen, vul dan nevenstaand formulier in en klik op 'Verzenden'.

 


(Ver) bouw tekeningen.

 

   Boppe-boven: Lange Miente 3,1957 (l)  en 1978 (r).

   Boppe-boven: Lange Miente 6 (l) en 8 (r)  1950 en 1976.

   Boppe-boven: Lange Miente 9, 1974 (l)  en 2000 (r).

     Boppe-boven: Lange Miente, verbeteren van 9 woningen,1957.

   Boppe-boven: Lange Miente 34, 2009.


   Boppe-boven: Lange Miente 40, 2006..