Algemeen


Njonken it gemeentehûs, van Woerden tsiis en it stasjon bliuwt der net folle oer op de Galemaleane.

Dat 'bytsje' dat der wol oerbleaun is stiet hjirûnder.

It gemeentehûs, van Woerden tsiis en it stasjon

kinne jo (letter) fine yn sub-mappen.

 

"Galamaleane".

Yn 1868 kriget Akkrum mei de oanlis fan it spoar Ljouwert-Swolle syn stasjon en de strjitte dêr hinne waard fansels Stationsweg of Stasjonswei neamd. De strjitte rint oer it hiem en lannen fan it eardere Blinkstra- of Galamastins. Yn 1470 kaam Douwe Galema fan Koudum op de stins; in oerpakesizzer, Wyts fan Galama boaske mei Jonker Leendert Huygis en sa fine we op de kaart fan schotanus (1693),"Jr. Huygis de Hopmans". As dy yn 1622 stjert, lit syn soan de stins ôfbrekke en lit dêr twa pleatsen sette, dy't ûnder de nûmers 6,7 en 8 yn 1640 yn it stimkohier opnaam binne. It hat in goed ding west fan de nammejouwingskommisje, om sa oantinken oan de Galamastins, de Stasjonswei de nije namme Galamaleane te jaan. (Ut Toponymy fan Akkrum en nes fan Merten bakker. 1982).

"Galamaleane".

In 1868 kreeg Akkrum met de aanleg van het spoor Ljouwert-Swolle zijn stasjon en de straat erheen werd logischerwijs Stationsweg of Stasjonswei genoemd. De straat loopt over het erf en landen van het eerdere Blinkstra- of Galamastins. In 1470 kwam Douwe Galema van Koudum op de stins; een achterkleinkind, Wyts van Galama trouwde met Jonker Leendert huygis en zo vinden we op de kaart van Schotanus (1693),"Jr. Huygis de Hopmans". Als die in 1622 sterft, laat zijn zoon de stins afbreken en laat er twee boerdeijen bouwen, die onder de nummers 6,7 en 8 in 1640 in het stemkohier op worden genomen. Het is een goed ding west van de naamgevingskommissie, om zo aandenken aan de Galamastins, de Stasjonswei de nieuwe naam Galamaleane te geven. (Uit Toponymy fan Akkrum en nes fan Merten bakker. 1982).

Boppe: Foto om 1920 hinne.                                                                     Boven: Foto ca. 1920.


Boppe/boven: Iepen gekapt in 1960. Kastanjebomen geplant in 1960.


Boppe/boven: De iepenlaan ca. 1902

     Foto boppe/boven: het huis van fouragehandel Schaap, met vlnr; Opa Herman en oma Manna ter Haar met daarvoor schoondochter Akke en de kleine Herman ter Haar. (Foto: © familie ter Haar).

Boppe-boven: Fan Fryske Groun, 1930. Tot dan de woning van de familie van Woerden.


       Boppe: Hjir wie it 'gemeentehûs' noch wenhús fan de famylje van Woerden.

       Boven; Hier was het 'gemeentehuis' nog woonhuis van de familie van Woerden.


Boppe: Foto fan om 1960 hinne.                                                 Boven: Foto van ca. 1960.

Boppe: Foto fan om 1980 hinne.                                                 Boven: Foto van ca. 1980.Foar it stasjon, van Woerden en gemeentehûs,

sjoch (letter) yn de sub-mappen.


Boppe: In gloednij stasjon oan de Galemaleane. 18-2-1976. (Collectie AA&N).

Boven: Een gloednieuw station aan de Galemaleane. 18-2-1976. (Collectie AA&N)